ตารางเรียนนักเรียน  ม.1
ตารางเรียนนักเรียน  ม.2
ตารางเรียนนักเรียน  ม.3
ตารางเรียนนักเรียน  ม.4
ตารางเรียนนักเรียน  ม.5
ตารางเรียนนักเรียน  ม.6

    **ตารางเรียน (ฉบับแก้ไข) เริ่มใช้วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

          


           

ตารางเรียนนอกเวลาเรียน (คาบ 9-10) ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น

ตารางเรียนนอกเวลาเรียน (คาบ 9-10) ห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย

       นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ เริ่มเรียนคาบนอกเวลาเรียน (คาบ 9-10 )

                        วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

 ตารางกิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียน ห้องเรียนพิเศษฯ (ตารางเรียนวันเสาร์)

                     ** เริ่มเรียน (วันเสาร์) วันที่ 1 สิงหาคม 2563