วิสัยทัศน์/พันธกิจ, อัตลักษณ์/เอกลักษณ์, สัญลักษณ์/คำขวัญ

 วิสัยทัศน์

                      โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยมุ่งมั่นจัดการศึกษา  เพื่อความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทักษะภาษาในระดับสากล มีความเป็นไทยบนพื้นฐานคุณธรรม   จริยธรรม โดยชุมชนมีส่วนร่วม  

 

 พันธกิจ

1.  จัดทำหลักสูตร  บริหารหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ให้มีศักยภาพเป็นพลโลกบนพื้นฐานความเป็นไทย

2.  จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ สามารถจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

4.  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วยระบบคุณภาพ sex hatları sex numaraları  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

 เป้าประสงค์

1.  นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

2.  นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

3.  การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  และมีความเป็นไทยได้

4.  การบริหารจัดการได้มาตรฐานตามระบบคุณภาพ

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ของโรงเรียน

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ยกระดับคุณภาพวิชาการสู่สากล canlı sohbet hatları

1. ทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และนโยบายการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยยกระดับผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
3. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการบริหาร


     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสูงขึ้น

4.  canlı sohbet hattı พัฒนาครูให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพเน้นการปฏิบัติงาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

5. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และความเป็นไทยของนักเรียน มีการประเมินผลตามสภาพจริง


     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

6. จัดห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อ


     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชน

7. ประสานความร่วมมือกับชุมชน ตลอดจนโรงเรียนเครือข่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ


สัญลักษณ์/คำขวัญ

ตราประจำโรงเรียน         

ดวงประทีป เหนืออักษรย่อชื่อโรงเรียนภายในวงกลม  มีปรัชญาของโรงเรียนเป็นภาษาบาลี และคำแปลเขียนล้อมวงกลมรอบนอก และชื่อโรงเรียนในแถบโบว์ปลายพลิ้วรูปครึ่งวงกลมที่ส่วนล่างสุด

 

 

ปรัชญาของโรงเรียน

สทฺธา  สาธุ  ปติฏฺตา

 

ศรัทธาตั้งมั่นแล้ว  ยังประโยชน์ให้สำเร็จ

 

 

 

 

ธงประจำโรงเรียน

พื้นธงสีชมพู

 

 

สีประจำโรงเรียน

สีชมพู - เขียว

 

 

สีประจำคณะ

 

คณะเชียงแสน

สีม่วง

คณะสุโขทัย

สีเหลือง

คณะอู่ทอง

สีฟ้า

คณะอยุธยา

สีแดง

คณะรัตนโกสินทร์

สีเขียว

 

 

คำขวัญของโรงเรียน

ลูกสามเสนมีเกียรติ  มีศักดิ์ศรี  มีน้ำใจ

 

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นนนทรี

 

 

 

เกียรติประวัติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ปีการศึกษา ๒๕๒๒

รางวัลโรงเรียนพระราชทาน 

จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ปีการศึกษา ๒๕๒๕

รางวัลโรงเรียนดีเด่น

จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา ๒๕๒๘

รางวัลโรงเรียนดีเด่น

จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา ๒๕๒๙

รางวัลโรงเรียนดีเด่น

จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา ๒๕๓๓

รางวัลห้องสมุดดีเด่น
(ด้านการจัดบรรยากาศห้องสมุด) 

จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

ปีการศึกษา ๒๕๓๔

รางวัลพระราชทาน
โรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น 

จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ปีการศึกษา ๒๕๓๗

รางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น

จากกรมรักษาดินแดน

ปีการศึกษา ๒๕๔๐

 

- รางวัลพระราชทาน
โรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น 

รางวัลห้องสมุดดีเด่น

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ปีการศึกษา ๒๕๔๒

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 จาก SGS Yarsley ภายใต้การรับรองของ UKAS ในประเทศอังกฤษ

ปีการศึกษา ๒๕๔๔

ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (องค์กรเอกชน) ส.ม.ศ.

ปีการศึกษา ๒๕๔๗

ได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ที่มีผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับพื้นที่การศึกษา จาก สพท.กทม. 1

ปีการศึกษา ๒๕๔๘

ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่จัดบริการจิตวิทยาแนะแนวดีเด่น ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ ๓-๔ จากสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย

ปีการศึกษา ๒๕๔๙

- ได้รับการยกย่องในวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ จากสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (องค์กรเอกชน) ส.ม.ศ.

ปีการศึกษา ๒๕๕๐

ได้รับการยกย่องในวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

 

 

นักเรียนรุ่นพี่ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 

ปีการศึกษา ๒๕๑๕

นายวรวิทย์ วรภัทรกุล นักเรียน ม.ศ.๕ หลักสูตร คมส. รุ่นแรก แผนกวิทยาศาสตร์ สอบได้เป็นที่  ของประเทศไทย

ปีการศึกษา ๒๕๒๗

น.ส.อุษณีย์ วัฒนคุณจรัส นักเรียน ม.๖รุ่นแรก (หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.๒๕๒๔) สายศิลปะ สอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ได้เป็นที่ ๑ของประเทศไทย

ปีการศึกษา ๒๕๓๕

นายกิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา ได้รับเหรียญทองแดง ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ

ปีการศึกษา ๒๕๓๗

 

น.ส.ปรียานุช แสงไตรรัตนนุกูล ได้รับเหรียญเงิน ในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ

นายปกรณ์ แสงสุเรนทร์ ได้รับเหรียญทองแดง ในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ

ปีการศึกษา ๒๕๓๘

 

-  น.ส.สรินญา มัจฉาชีพ ได้รับเหรียญทองแดง ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ

นายพลพิบูลย์ สตางพุฒ ได้รับเหรียญทองแดง ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

ปีการศึกษา ๒๕๓๙

นายแทนไท ประเสริฐกุล ได้รับเหรียญทองแดง ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ

ปีการศึกษา ๒๕๔๐

นายวินัย วงศ์สุรวัฒน์ ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี-โท-เอก สาขาเศรษศาสตร์  ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปีการศึกษา ๒๕๔๑

น.ส.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี-โท-เอก สาขาศิลปศาสตร์  ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปีการศึกษา ๒๕๔๓

 

- นายพงศกร ฐิตโชติ ได้รับเหรียญเงิน ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ

นายชัยวุฒิ บุญญศิริวัฒน์ ได้รับคัดเลือกแข่งขันโครงงานโอลิมปิก  ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปีการศึกษา ๒๕๔๔

น.ส.เอมอร ทองเป็นใหญ่ ได้รับทุนโครงงานวิจัย ระดับปริญญาตรี-โท-เอก จากสำนักงานสนับสนุนกองทุนวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ

ปีการศึกษา ๒๕๔๕

 

-นายฐาวรา สิริพิพัฒน์ นักเขียนรุ่นเยาว์เขียนนิยายแฟนตาซี ขนาดยาว เรื่อง "เดอะ ไวท์โรด" ได้รับการตีพิมพ์ มียอดจำหน่ายสูง

นายจักรพันธุ์ จำรูญกุล และนายอธิปัตย์ ธำรงธัญลักษณ์ ชนะเลิศตอบปัญหา รายการดิจิตอล แอลจี ควิช ได้รับเงิน ,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาท)

นายนพดล เมฆอริยะ ได้รับทุน พสวท. ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี-โท-เอก  ประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ

นายณํฐพงศ์ ไพบูลย์วรชาติ ได้รับทุน พสวท. ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี-โท-เอก  ประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ

นายกิตติคุณ วังกานนท์ ได้รับทุน พสวท. ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี-โท-เอก  ประเทศสหรัฐอเมริกา

- นายนพดล เมฆอริยะ ได้รับเกียรติคุณประกาศ ฟิสิกส์โอลิมปิกวิชาการ ในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

นายอภิชาติ อภัยวงศ์ ได้รับเหรียญทอง ในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ

นายกิตติคุณ วังกานนท์ ได้รับเหรียญทอง ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ

ปีการศึกษา ๒๕๔๖

 

-นายอัมพล ลิขิตชัชวาลกุล ได้รับทุนไทยพัฒน์ ไปศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก  ประเทศเยอรมันนี และได้รับเหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย.

ด.ญ.พิรดี จูสกุลวิจิตร์ ได้รับทุน ก.พ. ไปศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงปริญญาโท  ประเทศญี่ปุ่น

ปีการศึกษา ๒๕๔๗

น.ส.ชรินรัตน์ บาตรโพธิ์ สุดยอดแฟนพันธ์แท้รายการแฟนพันแท้ รับรางวัลป้ายทองคำและรถยนต์มิตซูบิซิ

ปีการศึกษา ๒๕๔๙

 

-ด.ช.นนทวิทย์ ชีวเรืองโรจน์ ได้รับเหรียญทองประเภททีม เหรียญเงินประเภทบุคคล การแข่งขันวิทยาศษสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่   ประเทศบราซิล และ เข้ารอบ สอวน.ฟิสิกส์ รอบที่ 

นายธนรุจน์ บุญช่วย เยาวชนดีเด่น จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

นายกิตติวัฒน์ ตั้งมงคลเลิศ นายนนทวัตร ชีวเรืองโรจน์ น.ส.ปองปรัชญ์ สหัสกุล นายพลวัฒน์ ไพรศาลกิจ น.ส.สรัญธร วงษ์เมตตา นายอติรุจ รุธิรพงษ์สอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

นายปิยะณัฐ ทองมูล นักเรียนพิการทางสายตา สอบติดคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา ๒๕๕๐

 

-ด.ญ.ภัณฑิรา ชิโนทัยกุล ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงประเภททีมและบุคคล จากการแข่งขันคณิตศาสตร์  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

น.ส.พรสวรรค์ ผู้พัฒน์ ได้รับทุน พสวท. ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี-โท-เอก  ประเทศสหรับอเมริกา

 

^ Back to Top