หลักสูตร EP / ข้อมูลโครงการ ENGLISH PROGRAM

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

Samsenwittayalai school

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ

(ENGLISH PROGRAM)

History

            Samsenwittayalai School is large secondary school located on Rama VI Road., Samsennai, Phaya-Thai, Bangkok. Covering an area of 22 rai, and is a member of Bangkok Educational Service Area 1, the Office of the Basic Education Commission (OBEC). In 2005, Samsenwittayalai School was approved to establish an English Program for M.1 – M.6 students.

ประวัติโดยย่อ

            โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โรงเรียนมีพื้นที่ 22 ไร่ และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งในปี พ.ศ. 2548 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ดำเนินการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ระดับชั้น ม.1 – ม.6

 

Achievement

-  Gold Medal Winner for Skit Competition both lower and higher secondary levels

-  Gold Medal Winner for Multi  Skills Competition for lower secondary levels

-  Gold Medal Winner for Japanese Speaking Competition for higher secondary levels

รางวัลและเกียรติบัตร

-  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

-  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันหลากทักษะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

-  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

-  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันละครสั่นภาษาอังกฤษงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 60

-  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันละครภาษาอังกฤษครั้งที่ 3 (2554) ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)

-  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันละครภาษาอังกฤษครั้งที่ 4 (2555) ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)

 

Vision

ASEAN and International Leader in Language Instruction Programs

วิสัยทัศน์

ผู้นำในการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในระดับอาเซียนและระดับสากล

 

OBJECTIVE

1. To provide students from M.1 to M.6 with teaching and learning by using English as a medium.

2. To encourage students’ ability to use English with confidence in and out of  the classroom.

3. To prepare students to communicate in  English at an internationals level.

4. To improve the overall quality of Samsenwittayalai School students.

 

จุดประสงค์

1.  เพื่อจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อสำหรับนักเรียน ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) และช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6)

2.  เพื่อสร้างนักเรียนให้มีความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งในและนอกห้องเรียน

3.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรอบรู้และมีทักษะทางภาษาทั้ง4ด้าน สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสากล

4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

 

Our program

          The English program follows the same curriculum as the regular program, but uses English as the language of instruction in the teaching and learning process. We believe that using English as a teaching medium will increase students language ability and contribute of the country.  It is also a way to increase the number of qualified scientists, architects, mathematicians and others who can effectively communicate with people around the world. The policy of the school is based on the vision of the school stating, “Samsenwittayalai School focuses on providing students with the best education to have an excellent command of science, mathematics, and English at the  internationals level. The school is also determined to foster social ethics, integrity, and community participation”.

          Teachers who teach English courses must be native English speakers, with strong academic backgrounds and experiences. All teachers must have a bachelors or above degree and most of the teachers hold master’s degrees with many years of teaching experiences.  Many of our part-time teachers are teaching  in well known national universities with master’s or higher degrees. The program is open to suggestions from parents, and will try to accommodate students’ preferences. There are regular evaluations at the end of each semester to ensure the highest possible quality of teaching and students’ performance.

 

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ใช้หลักสูตรเดียวกับการเรียนการสอนภาคปกติ แต่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนที่จบการศึกษา มีศักยภาพทางภาษาอังกฤษและเป็นกำลังสำคัญของประเทศ โดยนักเรียนเหล่านี้มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะอยู่ในวิชาชีพสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาชีพอื่น ๆ โดยโครงการนี้ได้ใช้วิสัยทัศน์หลักของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยที่ว่า โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย มุ่งมั่นจัดการศึกษาอย่างดีที่สุด เพื่อเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ทักษะภาษาอังกฤษไปสู่ระดับสากลบนพื้นฐาน คุณธรรม จริยธรรม โดยชุมชนมีส่วนร่วม

อาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษในโครงการ English Program เป็นอาจารย์ต่างประเทศเจ้าของภาษา ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ อาจาย์ผู้สอนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาโทที่พร้อมด้วยประสบการณ์การสอนมายาวนาน  อาจารย์พิเศษส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ที่จบในระดับปริญญาโท หรือสูงกว่าและทำงานในมหาวิทยาลัยชั้นนำ โครงการนี้ได้ริเริ่มขึ้นด้วยความต้องการของผู้ปกครองที่ต้องการจะให้บุตรหลาน ประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในระดับสากล และพร้อมที่จะสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำต่อไป ทางโครงการฯ มีการประเมินครูในทุก ๆ ภาคเรียน เพื่อให้คุณภาพการเรียนการสอนอยู่ในระดับสูงสุด

 

Teaching and Learning Management

Students :

      The maximum number of students in each class is 30 in each level (from  M.1 – M.6)

Teachers :

1. Only native  English speakers teach English subjects.

2. Part-time teachers from prestigious universities teach core subjects.

3. Samsenwittayalai teachers are in charge of the curriculum, administration and disciplines.

Currently :  There are 22  full-time teachers, 60 part-time teachers and a number of staff.

 

การจัดการเรียนการสอน

นักเรียน : 

จำนวนนักเรียนไม่เกินห้องละ 30 คน ในทุกระดับชั้น

ครูผู้สอน  : 

ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษเป็นเจ้าของภาษาจาก อเมริกา, อังกฤษ, แคนาดา, นิวซีแลนด์และออสเตรเลีย

ครู part time จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง สอนในรายวิชาหลัก

ครูในโครงการ English Program

ครูประจำการคน 22 คนและครู Part time 60 คน

 

Opportunities in Education

      Students who graduate from grade 12 will be able to study at a higher level in

1. Private and public universities in the country and abroad.

2. International programs in both private and public universities.

3. Universities oversea

 

โอกาสในการศึกษา

      นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย  (ม.6) สามารถ:

1. ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาภาคปกติในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน

2. ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (International Program) ในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน

3. มีโอกาสที่จะได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง  ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

 

Program Fees

1.  M.1- M3   35,000   Baht / Semester

2.  M.4- M.6  40,000  Baht / semester

ค่าใช้จ่าย

1. ม.1-ม.3 ค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนละ       35,000   บาท

2. ม.4-ม.6 ค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนละ       40,000   บาท

 

Student’s Achievement

-             Students learn English, Science, and Mathematics during ninth period, 4 hours per week

-             Students at every level are required to take the English proficiency test administered by a reputable language institute.

การประเมินความสำเร็จของนักเรียน

-   นักเรียนต้องเรียนเสริมวิชาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในคาบ 9 เป็นเวลา 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

-   นักเรียนในทุกระดับชั้นจะต้องได้รับการประเมินความพร้อมทางภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษาที่เชื่อถือได้

 

English Program Facilities

          The English Program is located in Building No. 8 – a four story building with        22 classrooms.  The classrooms are equipped with teaching materials and technology,  and other learning resources.

สิ่งอำนวยความสะดวก

          โครงการ English Program ตั้งอยู่ที่อาคาร 8 เป็นอาคาร 4 ชั้น 22 ห้องเรียน ติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีช่วยการสอนที่ทันสมัยและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้ 

 

Classroom / ห้องเรียน

Air conditioning                          ห้องเรียนปรับอากาศ

Projectors                                  เครื่องฉายภาพนิ่ง

Computer for lecturing                 คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน

Built in sound system                   ระบบเสียงติดตั้งภายใน

Wi-Fi internet                              ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย

 

Science Laboratories / ห้องทดลองทางวิทศาสตร์

Physics                                       ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

Chemistry                                   ห้องปฏิบัติการเคมี

Biology                                       ห้องปฏิบัติการชีววิทยา

 

Specialized  Educational Room / ห้องศึกษาเฉพาะทาง

Music  Room                               ห้องดนตรี

Art  Room                                   ห้องศิลปะ, ห้องนาฎศิลป์

Chinese  Room                            ห้องภาษาจีน

Japanese  Room                          ห้องภาษาญี่ปุ่น

ICT  Center                                 ห้องคอมพิวเตอร์

Main School Library                     ห้องสมุดใหญ่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

 Self-access Learning Center        ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง

 

Extracurricular Activities

-  The English Program provides extra classes (period 9) everyday in Mathematics, Science, Social studies, and English as needed.

-   English Program students have to take an English efficiency test from a reputable language institute once or twice a year.

-   The English Program hosts a three day and two night integrated English camp once a year to encourage team working, problem solving, responsibility, and enthusiasm, as well as increasing the students’ awareness of their Thai cultural heritage.

-   M.1 and M.2 students develop disciplines and survival  knowledge via uniformed camp participation.

-   There are many other activities to help improve student’s potential as follows:

-   Remedial courses for M.1 and M.4 in Mathematics, Science, and English.

-   Extra Saturday courses for M.1 – M.3 students in Mathematics,  Science, and English.

-   Public English contests, science and mathematics competitions.

-   The English Program provides support for students who want to participate in exchange programs.

-   The English Program can help students find study abroad scholarships.

-   The English Program will host study tours in foreign countries during school vacations for those students who are interested.

กิจกรรมทางวิชาการนอกหลักสูตร

          ม.1 – ม.3 มีการเรียนเสริมพิเศษ (คาบ 9) ทุกวัน โดยเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ตามความสนใจของนักเรียน

          นักเรียนได้รับการประเมินความสามารถด้านการ ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ภาษาอังกฤษ จากสถาบันภาษาที่เชื่อถือได้

          ค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษ 3 วัน 2 คืน จัดขึ้นปีละครั้ง ให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มเพื่อแก้ปัญหา โดยมีจุดประสงค์ ให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษและสอดแทรกการฝึก ความรับผิดชอบ ในขณะที่นักเรียนกำลังสนุกสนานกับกิจกรรมและตระหนักถึงวัฒนธรรมไทย

          ม.1 และ ม.2 เข้าค่ายสี่เหล่าร่วมกับนักเรียนภาคปกติ

โครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยพัฒนาความสามารถของนักเรียน

1. การเรียนซ่อมเสริมในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

2. การเรียนเสริมวันเสาร์ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 – ม.3 ตามความสมัครใจของนักเรียน

3. สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

4. สนับสนุนส่งเสริมให้เช้าร่วมโครงการแลกเปลืยนศึกษา ณ ต่างประเทศ

5. สนับสนุนส่งเสริมให้เข้ารับทุนเพื่อไปศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรม ในต่างประเทศ

6. ทัศนศึกษาต่างประเทศระหว่างปิดภาคการศึกษา สำหรับนักเรียนที่สนใจ

 

Admission Requirement/ข้อมูลการสมัครสอบ

มัธยมศึกษาปีที่ 1

คุณสมบัติ :

          ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้น ป.4 และ ป.5 ตั้งแต่ 3.5 หรือ ร้อยละ 75% ขึ้นไป มีความพร้อมที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน

 

หลักฐานที่ใช้สมัคร

-  รูปถ่ายในเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป

-  หนังสือรับรองผลการเรียนจากโรงเรียน หรือ สมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพรายบุคคล (ปพ.6) ที่มีการผลการเรียนชั้น ป.4 และ ป.5

 

มัธยมศึกษาปีที่ 4

คุณสมบัติ

          ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้น ม.1 และ ม.2 ตั้งแต่ 3.00 หรือ ร้อยละ 70% ขึ้นไป มีความพร้อมที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน

หลักฐานที่ใช้สมัคร

รูปถ่ายในเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป

หนังสือรับรองผลการเรียนจากโรงเรียน หรือ สมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพรายบุคคล (ปพ.6) ที่มีผลการเรียนชั้น ม.1 และ ม.2

 

Required Subjects for Examination

วิชาที่สอบ :

มัธยมศึกษาปีที่ 1

- คณิตศาสตร์

- ภาษาอังกฤษ            

 

มัธยมศึกษาปีที่ 4

- คณิตศาสตร์             

- วิทยาศาสตร์             

- ภาษาอังกฤษ                        

 


^ Back to Top