ศูนย์สะเต็มศึกษาภาค กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ศูนย์สะเต็มศึกษาภาค กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
ที่อยู่ : 132/11 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-2791992, 02-2792429, 02-2792638
อีเมล์ : info@samsenwit.ac.th   
รหัสโรงเรียน 1010012026  

ผู้ประสานงานโรงเรียน

ชื่อ-สกุล : นางสุรีย์  ยิ่งเจริญ
โทรศัพท์ :  089-8133421           E-mail :   suree_science@hotmail.com   


ชื่อ-สกุล : นางลักษณ์  ทรงธรรม
โทรศัพท์ :  089-9815142           E-mail : laks.math@gmail.com      


เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์สะเต็มศึกษาภาคฯ

นางสาวกิตติยา  กลิ่นแก้ว
E-mail : mykittiya_17@hotmail.com 
^ Back to Top