ความเป็นมา

     

modules/Blocks/images/upload/modules/Blocks/images/upload/welcome.jpg
The Promotion of Academic Olympiads
and Development of Science Education Foundation
under the Patronage of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana
Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra

สมเด็จพระ เจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์อุปถัมภ์โครงการจัดส่งเยาวชนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศได้ทรงทราบถึงปัญหาของการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ในระดับโรงเรียนของประเทศไทย เมื่อเทียบกับระดับนานาประเทศมาโดยตลอดจากคณาจารย์ที่นำคณะนักเรียนไปแข่ง ขัน และจากนักเรียนที่เป็นผู้แทนประเทศไทย รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและทรงเห็นว่าการจะพัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ของนักเรียนทั่วประเทศให้ได้ระดับมาตรฐานสากลนั้น กระทำได้ยากมากในระยะเวลาอันสั้น แต่สิ่งที่สามารถจะทำได้ก่อน คือ การพัฒนานักเรียนที่มีศักยภาพสูงและองค์กรอิสระ ซึ่งมีความคล่องตัวมากกว่าและไม่ยึดติดกับระบบราชการจะสามารถช่วยรัฐบาลให้ บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น

ด้วยสายพระเนตรที่กว้างไกล สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ศาสตราจารย์ศักดา ศิริพันธุ์ (นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในขณะนั้น) ไปดำเนินการจัดตั้ง มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ขึ้น และทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิ สอวน. ด้วย ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อวงการวิทยา ศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวงการศึกษาของประเทศไทยโดยรวม

มูลนิธิ สอวน. มีจุดประสงค์หลัก 2 ประการ คือ

1. ส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความสามารถทาง วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ตามความถนัดทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติให้สามารถวิเคราะห์และ สังเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้ และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่าง ประเทศ
2. เพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ระดับโรงเรียนให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

การดำเนิน งานของมูลนิธิ สอวน. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากกระทรวงศึกษาธิการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศ 20 แห่ง และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และในส่วนของงบประมาณได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล โดยตั้งผ่านสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐบาล และเอกชน


credit : http://www.posn.or.th/posn2/index.php?mod=Message&op=/information/information_AboutUs

^ Back to Top