ติดต่อเรา

การติดต่อ

ศูนย์สอวน.วิชาดาราศาสตร์   โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  1. โทรศัพท์ 02-2791992 ต่อ 163 (ห้อง 3505)
  2. Fax : 02-2791992 ต่อ 163
  3. www.samsenplanetarium.com
  4. Email: support@samsenplanetarium.com
  5. Facebook : Samsen Planetarium
  6. ติดต่อด้วยตนเองได้ที่ ห้อง 3505 อาคาร 3 ชั้น 5 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 

132/11 ถนนพระราม 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ^ Back to Top