โรงเรียนเครือข่ายศูนย์สะเต็มศึกษาภาคฯ
โรงเรียนสตรีวิทยา
ที่อยู่ : 82 ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200
โทรศัพท์ : 02-281-6505 , 02-282-1626 
อีเมล์ : monchai@satriwit.ac.th
รหัสโรงเรียน 1010012001  
โรงเรียนโยธินบูรณะ
ที่อยู่ : 1162 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 02-2412630, 02-2241263
อีเมล์ : www.yothinburana.ac.th
รหัสโรงเรียน 1000100802
โรงเรียนพญาไท
ที่อยู่ : 306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-5251, 0-2354-5273    โทรสาร : 0-2354-5277 
อีเมล์ : phyathai_306@hotmail.com
รหัสโรงเรียน 110010017โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
ที่อยู่ : ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-279-0415    โทรสาร : 02-278-0713
อีเมล์ : anubansamsen@hotmail.co.th
รหัสโรงเรียน 1010010012โรงเรียนราชวินิต
ที่อยู่ : 291/1 ถนนราชสีมา ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 02-281-2156   โทรสาร : 02-282-9828
อีเมล์ : www.rnm.ac.th : rnm@rnm.ac.th
รหัสโรงเรียน 
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
ที่อยู่ : ภายในพระบรมหาราชวัง ถนนมหาราช แขวงพระบรมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ : 02-222-6561  โทรสาร  022226557
อีเมล์ :  http://www.psk.ac.th
รหัสโรงเรียน 1010720023


^ Back to Top