ขอบข่ายและภารกิจ

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน


คณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

1. เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในการกำหนดทิศทางและแนวนโยบายในการดำเนินงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

2. วางแผนนำแนวนโยบายของโรงเรียนในด้านการบริหารกิจการนักเรียนไปสู่การปฏิบัติ

3. ร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลแนวปฏิบัติต่างๆให้ทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งให้คำปรึกษาในการพัฒนางานตามปฏิทินปฏิบัติงานทุกครั้ง

4. เป็นกรรมการที่ปรึกษา ให้คำแนะนำงานทั่วไปของกลุ่มฯด้านต่างๆ

5. เสนอแนะความคิดเห็นและให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนในการดำเนินงานของกลุ่มฯ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจกับบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกโรงเรียน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

1. วางแผนเพื่อพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน ให้สนองตอบเจตนารมณ์ของหลักสูตรและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และดำเนินการให้เป็นไปตามแผน
   2. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกัน  การปกครองตนเอง  การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีอันเป็นการวางรากฐาน  และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
   3. จัดให้มีการอบรมศีลธรรม  จรรยามารยาท  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรม
   4. ปกครองดูแลให้ความอบอุ่น  และความปลอดภัยแก่นักเรียนในขณะที่อยู่ในโรงเรียน
   5. ให้คำแนะนำในด้านความประพฤติของนักเรียน  ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้
   6. วางแผน  ควบคุม  และแก้ปัญหาการมาสายของนักเรียน
   7. วิเคราะห์  และวิจัยปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล  โดยประสานงานกับงานแนะแนวให้นักเรียนประสบความสำเร็จตามความสามารถของบุคคล
   8. ประสานงานกับงานแนะแนว  เพื่อวางแผนติดตามผลนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนไปแล้ว  เพื่อปรับปรุงงานด้านกิจการนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   9. พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่กระทำดี  ให้มีขวัญกำลังใจในการประกอบคุณงามความดี
   10. วางแผนและจัดให้มีการรวบรวมข้อมูล  สถิติเกี่ยวกับกิจการนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา  ป้องกัน  และแก้ปัญหาความประพฤตินักเรียน
   11. วางแผนดำเนินการแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และประสานงานกับผู้บริหารโรงเรียนโดยสม่ำเสมอ
   12. ประสานงานกับผู้ปกครอง  แก้ไขปัญหาของนักเรียนและส่งเสริมพัฒนานักเรียนตามความสามารถของ แต่ละบุคคล
   13. วางแผนเพื่อพัฒนา  และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับเครือข่ายผู้ปกครอง
   14. ควบคุม  กำกับ  ติดตามการดำเนินงาน  และประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรของกลุ่มฯ
   15. ดำเนินการแก้ไขปัญหาของนักเรียน  ในกรณีที่หัวหน้าฝ่าย  หัวหน้าระดับ  หรือหัวหน้าคณะสี  ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้
   16. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 1

หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 1

   1. ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลงานในส่วนของสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
   2. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการกลุ่มฯ เมื่อได้รับมอบหมาย
   3. ร่วมวางแผนการดำเนินงานในโครงการต่างๆ  ของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
   4. วางแผนการจัดทำ  เก็บ  รักษาเอกสารหนังสือคำสั่งต่างๆ ของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนอย่างเป็นระบบและถูกต้อง
   5. ควบคุมดูแลทำระเบียนบัญชีวัสดุ  อุปกรณ์  พร้อมทั้งเก็บ รักษา  ดูแลให้เป็นระเบียบ  เรียบร้อย
   6. ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน  และแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
   7. ควบคุมดูแลการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  เพื่อเอื้อต่อการบริหารงานของกลุ่มต่างๆ ในโรงเรียน
   8. ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนและนโยบายของโรงเรียน
   9. ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อส่งเสริมระเบียบวินัย  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมให้แก่นักเรียน
   10. ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานธนาคารโรงเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงาน
   11. ร่วมมือและประสานงานกับบุคลากรในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และกลุ่มต่าง ๆ  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
   12. รับแนวปฏิบัติจากรองผู้อำนวยการกลุ่มฯ เพื่อสั่งการ  ดูแล กำกับ ติดตาม  ในสายงานที่รับผิดชอบ
   13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


 

 

 1. งานสำนักงาน

   1. ดูแลความเรียบร้อยโดยทั่วไปในสำนักงาน
   2. จัดเก็บ รักษา เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ภายในสำนักงานให้เป็นระบบ  เรียบร้อย  สวยงาม
   3. ประสานงานกับฝ่าย  และงานต่างๆ ให้การดำเนินงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
   4. จัดทำทะเบียนหนังสือเข้า ออก ของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
   5. จัดทำเอกสาร หรือหนังสือ  คำสั่งต่างๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
   6. ทำบัญชีวัสดุ  ครุภัณฑ์  ให้เป็นปัจจุบัน
   7. ทำระเบียนควบคุมการเบิกจ่ายทำบัญชีวัสดุ  ครุภัณฑ์  
   8. ตรวจสอบ  จัดซื้อ  ทำบัญชีพัสดุ ครุภัณฑ์ ตามแผนงานโครงการของกลุ่มฯ
   9. จัดวางระบบแผนงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
   10. ประสานงานและสนับสนุนการจัดการ งาน โครงการ  ของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนให้ดำเนินไปด้วยความสะดวก
   11. ประเมินผลงานโครงการของกลุ่มฯ  และรายงานผลต่อรองผู้อำนวยการฯ
   12. จัดทำและดูแลงานควบคุมภายในของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
   13. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบคุณภาพงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
   14. ส่งเสริม การพัฒนาครูและบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานบริหารกิจการนักเรียน
   15. จัดทำระบบข้อมูล สถิติ ประวัตินักเรียนและข้อมูลนักเรียนในด้านต่าง ๆ เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อการบริหารงานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
   16. ประมวลผลและรายงานข้อมูล  ให้กับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อไปดำเนินการต่อไป
   17. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


 

 

2.  งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

   1. เป็นที่ปรึกษาโครงการต่าง ๆ ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน
   2. ดูแล  แนะนำ  ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ การดำเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายในกฎ ระเบียบของโรงเรียน ว่าด้วยงานคณะกรรมการนักเรียน พร้อมทั้งสร้างเสริมขวัญกำลังใจในการทำงานแก่คณะกรรมการนักเรียน
   3. จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเตือน ปลูกฝังจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน  ปลูกฝังคุณลักษณะของการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  ในแนวทางของการปกครองระบบประชาธิปไตย
   4. ประสานความเข้าใจในการดำเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน กับฝ่าย/หน่วยงานอื่น  หรือบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
   5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
   6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

3.  งานกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน

   1. จัดทำแผนงานโครงการของงานกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
   2. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสหกรณ์  เปิดรับสมาชิก  และจำหน่ายหุ้นของกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
   3. ส่งเสริมการบริหารงานกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน  โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม
   4. สำรวจข้อมูลความต้องการสินค้า และการใช้บริการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนจากผู้ใช้บริการ
   5. จำหน่ายสินค้าให้แก่สมาชิกในราคาถูกกว่าท้องตลาด
   6. ควบคุมดูแลและกำกับติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ร้านค้าให้เป็นไปตามระเบียบ
   7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

4.  งานโภชนาการและน้ำดื่ม

   1. กำหนดนโยบายระเบียบการบริหารงานโภชนาการร้านค้าของโรงเรียน
   2. บริหารงานโภชนาการร้านค้า  ควบคุมดูแลพฤติกรรมของผู้ประกอบการ และผู้จำหน่ายให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในโรงเรียน
   3. พิจารณา  วิเคราะห์  แก้ปัญหา  และประเมินผลการดำเนินการ
   4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

5.  งานอนามัยโรงเรียน

   1. จัดทำแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  และดำเนินงานตามแผน
   2. สำรวจข้อมูลความต้องการในการรับบริการพยาบาลและอนามัยจากผู้บริการ  เพื่อการพัฒนางาน
   3. จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี
   4. ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  สำหรับผู้ป่วยเฉียบพลัน
   5. ให้บริการยา และตกแต่งบาดแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุ
   6. นำส่งผู้ป่ายเข้าโรงพยาบาลตามความจำเป็น
   7. ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพแก่นักเรียน  และบุคลากรทุกกลุ่มฯ
   8. ให้บริการด้านการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
   9. ทำสถิติ  ข้อมูล  สารสนเทศ  การใช้บริการรักษาพยาบาล
   10. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่นักเรียน  ครู  และชุมชน
   11. ติดตามและประเมินผล  ด้านสุขภาพ  พลานามัย
   12. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 2

หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 2

   1. ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลงานในส่วนของการดูแลปกครองนักเรียน
   2. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการกลุ่มฯ เมื่อได้รับมอบหมาย
   3. ร่วมวางแผนดำเนินการในโครงการต่างๆ  ของกลุ่มฯ กับคณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
   4. ร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มฯ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
   5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล  และปกครองนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ ให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน 
   6. ร่วมแก้ไขปัญหาของนักเรียน  ในกรณีที่หัวหน้าระดับชั้น  หรือหัวหน้าคณะสีไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้
   7. ควบคุมดูแลความปลอดภัย และความเรียบร้อย  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
   8. ร่วมดูแลควบคุมความประพฤติ และแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน ให้อยู่ในกฎและระเบียบของโรงเรียน
   9. ส่งเสริม สนับสนุนด้านสวัสดิภาพ  และขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนตามความเหมาะสม
   10. ติดตาม  ประเมินผล และร่วมมือกับบุคลากร ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนแก้ปัญหาเกี่ยวกับสารเสพติด
   11. ดำเนินงาน โครงการต่างๆ ของกลุ่มฯ ให้บรรลุตามเป้าหมาย
   12. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


 

1.  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
   1. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
   2. รับส่งต่อนักเรียนจากครูที่ปรึกษาตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
   3. ให้การบริการ  ด้านการให้คำปรึกษา และช่วยเหลือแก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ในด้านการเรียนการประกอบอาชีพ  ทุนการศึกษา  การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม การเยี่ยมบ้านนักเรียน  หรือด้านอื่นๆตามความเหมาะสม
   4. ดำเนินการ ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากกระบวนการแนะแนว
   5. ติดต่อ  ประสานงานกับผู้ปกครอง  หน่วยงานภายนอกเพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด
   6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.  งานหัวหน้าระดับชั้น 
   1. ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริหารกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
   2. เป็นกรรมการจัดครูที่ปรึกษาในระดับชั้น
   3. เป็นผู้ประสานงานระหว่างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนกับครูที่ปรึกษาในระดับชั้น
   4. ดำเนินการแก้ปัญหานักเรียน  ในกรณีที่ครูที่ปรึกษาไม่สามารถดำเนินการได้
   5. ดำเนินการปกครองนักเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบร่วมกับคณะครูที่ปรึกษาให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการที่วางไว้
   6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  เพื่อขอความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียน  ชุมชน และหน่วยงานภายนอก  ในอันที่จะก่อให้เกิดผลดีต่อนักเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบ
   7. ดูแล  สวัสดิการของนักเรียนในระดับชั้น
   8.  ควบคุมดูแลเกี่ยวกับความประพฤติ  และระเบียบวินัยของนักเรียน  หาทางป้องกันมิให้นักเรียนประพฤติ หรือกระทำผิดระเบียบของโรงเรียน
   9. เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูและนักเรียนที่ประกอบคุณงามความดี
   10. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรมให้กับนักเรียนในระดับชั้น
   11. จัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกับครูในระดับ  เพื่อเตรียมการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาของระดับชั้น
   12. จัดประชุม  อบรมนักเรียนในระดับชั้นประจำสัปดาห์
   13. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่แก่รองหัวหน้าระดับ
   14. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในระดับ
   15. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
   16. รับส่งต่อนักเรียนจากครูที่ปรึกษาตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
   17. ให้การบริการด้านการให้คำปรึกษา  และช่วยเหลือแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ในด้านการเรียนการประกอบอาชีพ ทุนการศึกษา การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม  การเยี่ยมบ้านนักเรียน  หรือด้านอื่น ๆตามความเหมาะสม
   18. ดำเนินการ  ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ  เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากกระบวนการแนะแนว
   19. ดูแล และควบคุมพฤติกรรมการมาสายของนักเรียน
   20. บันทึกข้อมูลสถิติต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการ  ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป
   21. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.  งานคณะสี 
   1. ประสานงานระหว่างกลุ่มฯ กับครูในคณะสี
   2. ส่งเสริม  และกระตุ้นเตือนให้นักเรียนในคณะสีรู้จักการปกครองตนเองแบบพี่ปกครองน้องเพื่อให้เกิดความรัก  ความสามัคคี  ความผูกพันในสถาบัน  
   3. ส่งเสริมให้นักเรียนในคณะสีมีจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อโรงเรียน  และสังคม
   4. รับผิดชอบ  ดูแล  ความสะอาด  ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
   5. จัดครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันในจุดต่างๆ ตามที่กลุ่มฯ กำหนด
   6. ดำเนินการจัดแถว และประกอบพิธีกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้า ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
   7. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันในด้านต่าง ๆ เช่น การแข่งขันกีฬา ดนตรี ตอบปัญหาวิชาการและอื่น ๆ เพื่อให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
   8. จัดตัวแทนคณะสีในการเชิญธงชาติ  และการทำกิจกรรมตอนเช้า
   9. ดูแลควบคุมความประพฤติและแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนให้อยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียนและอยู่ในกรอบอันดีงามของสังคม
   10. ดูแลควบคุมในด้านการแต่งกายของนักเรียน   ตลอดจนทรงผม และการใช้เครื่องประดับต่าง ๆ ของนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
   11. ดูแลและควบคุมพฤติกรรมการมาสายของนักเรียน
   12. บันทึกข้อมูล สถิติต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของนักเรียน  เพื่อเป็นข้อมูลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป
   13. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
   14. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.  งานศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด
   1. ตรวจ วิเคราะห์ หาเสพติดประเภทต่าง ๆ จากนักเรียนและรายงานผลการตรวจ
   2. ดูแล  ระวังป้องกัน  และควบคุมไม่ให้นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสารเสพติดทุกประเภทรณรงค์  นิเทศ และจัดกิจกรรมให้นักเรียนเห็นถึงพิษภัยจากสารเสพติดและโรคเอดส์แก่นักเรียน
   3. บันทึกข้อมูล สถิติ การใช้สารเสพติดของนักเรียนเสนอรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
   4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5.  งานรักษาความปลอดภัย  
   1.    ดูแลรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยในสถานศึกษา
   2.    คุ้มครอง ดูแลสวัสดิภาพของนักเรียนโดยทั่วไป
   3.    แก้ไขปัญหา  และควบคุมสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุร้ายภายใน  และภายนอกบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
   4.    ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

6.  งานส่งเสริมความร่วมมือบ้าน โรงเรียน ชุมชน  และเครือข่ายผู้ปกครอง
   1. ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการทำงานของคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
   2. จัดแหล่งความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานของสมาคมฯ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการทำงาน
   3. เสริมสร้างความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างสมาคมฯ กับโรงเรียน
   4. เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลการดำเนินงานของสมาคมฯ
   5. ติดต่อ ประสานงาน ระหว่างกลุ่มฯ กับชุมชน องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลด้านสวัสดิภาพของนักเรียน
   6. จัดตั้งผู้แทนผู้ปกครองเป็นคณะกรรมการระดับห้องเรียน  ระดับชั้น  และระดับโรงเรียน  เป็นเครือข่ายผู้ปกครอง
   7. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาให้แก่นักเรียน
   8. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  และโรงเรียน
   9. ระดมทรัพยากรทุกๆ ด้านจากผู้ปกครอง เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพนักเรียน
   10. จัดกิจกรรมในการเสริมสร้างความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน
   11. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

7.  งานสวัสดิการนักเรียน
   1. สร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่ประสบอุบัติภัย
   2. จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จัดพิธีมอบทุนการศึกษา จัดระบบการเบิกจ่ายทุนการศึกษา
   3. แสดงความชื่นชมยินดีต่อนักเรียนที่ประสบความสำเร็จ หรือสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
   4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 


^ Back to Top