รายวิชาที่เปิดสอน

รายวิชาที่เปิดสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ภาคเรียนที่ 1

ชั้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

ครูผู้สอน

ม.1

21101

การงานอาชีพ

/

 

นายสมหมาย   ฤาชัย

21103

เทคโนโลยีสารสนเทศ ( E )

/

 

นางอมรพันธ์  สมมะลวน

20263

ผลิตภัณฑ์ดินเผา

 

/

นายสมหมาย   ฤาชัย

20277

การเขียนตัวอักษร

 

/

นายประเจิน    โชติพงศ์กุล

ม.2

22101

การงานอาชีพ

/

 

นางสาวนัยนา   นาคฤทธิ์

22103

เทคโนโลยีสารสนเทศ ( E )

/

 

นายไพบลูย์    ปัทมวิภาต

นายพนม      สุมาศรี

20203

กราฟิกแอนนิเมชั่น

 

/

นายพนม       สุมาศรี

20217

คอมพิวเตอร์ประยุกต์

 

/

นายพนม / นายไพบลูย์        

20221

ปักด้วยมือ

 

/


ม.3

23101

การงานอาชีพ

/

 

นางสาวนัยนา    นาคฤทธิ์

23103

เทคโนโลยีสารสนเทศ ( E )

/

 

นายไพบลูย์    ปัทมวิภาต

20205

คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์

 

/


20215

โครงงานคอมพิวเตอร์

 

/

นางประภากร    เชียงทอง

20229

อาหารไทย

 

/

นางกรณิศา    ตันศิริ

20251

การเพาะเห็ด

 

/

นายสมภพ    สุขก่ำ

20267

ออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ

 

/


20275

กรอบรูปวิทยาศาสตร์

 

/

นายพิชัย    เนินพัน

  

รายวิชาที่เปิดสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาคเรียนที่ 1

ชั้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

ครูผู้สอน

ม.4

31101

การงานอาชีพ

/

 


 

31102

เทคโนโลยีสารสนเทศ

/

 

นายไพบลูย์   ปัทมวิภาต

 

31103

เทคโนโลยีสารสนเทศ ( E )

/

 

นางประภากร   เชียงทอง

 

30201

คอมพิวเตอร์กราฟิก

 

/

นางประภากร   เชียงทอง

นางกรกมล    กำเนิดกาญจน์

 

30203

หลักการแก้ปัญหาและเขียนโปรแกรม

 

/

นางกรกมล   กำเนิดกาญจน์

 

30221

ปักด้วยมือ

 

/


 

30241

ผลิตพรรณไม้

 

/


 

30247

เลี้ยงปลาสวยงาม

 

/

นายสมภพ    สุขก่ำ

 

30267

ออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ

 

/


 

30277

กรอบรูปวิทยาศาสตร์

 

/

นายพิชัย     เนินพัน

 

 

งานช่าง

 

/

นายประเจิน    โชติพงศ์กุล

ม.5

32101

การงานอาชีพ

/

 

นายประเจิน    โชติพงศ์กุล

 

30211

การสร้างสื่อมัลติมีเดีย

 

/

นางกรกมล   กำเนิดกาญจน์

นายพนม     สุมาศรี

 

30205

การนำเสนอแบบสื่อประสม

 

/

นางกรกมล   กำเนิดกาญจน์

 

30207

คอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธี

 

/

นายไพบลูย์    ปัทมวิภาต

 

30208

การโปรแกรมและการประยุกต์

 

/

นางกรกมล   กำเนิดกาญจน์

 

30215

กราฟิกสิ่งพิมพ์เบื้องต้น

 

/

นางกรกมล    กำเนิดกาญจน์

 

30233

ขนมไทย

 

/

นางกรณิศา    ตันศิริ

 

30243

ไม้ดอกไม้ประดับ

 

/


 

30263

ปั้นอุณหภูมิต่ำ

 

/

นายสมหมาย  ฤาชัย

 

30271

ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์

 

/

นายพิชัย     เนินพัน

 

30283

การบัญชีเบื้องต้น

 

/


 

33201

โครงงานการงานอาชีพ

 

/

นางกรณิศา    ตันศิริ

นายสมภพ   สุขก่ำ


  

รายวิชาที่เปิดสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ภาคเรียนที่ 2

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

ครูผู้สอน

ม.1

21101

การงานอาชีพ

/

 

นายสมหมาย    ฤาชัย

 

21102

เทคโนโลยีสารสนเทศ

/

 

นางอมรพันธ์   สมมะลวน

 

20264

ผลิตภัณฑ์ดินเผา

 

/

นายสมหมาย   ฤาชัย

 

20278

การเขียนตัวอักษร

 

/

นายประเจิน    โชติพงศ์กุล

ม.2

22101

การงานอาชีพ

/

 

นางสาวนัยนา  นาคฤทธิ์

 

22102

เทคโนโลยีสารสนเทศ

/

 

นายไพบลูย์  ปัทมวิภาต

นายพนม    สุมาศรี

 

20204

กราฟิกแอนนิเมชั่น

 

/

นายพนม    สุมาศรี

 

20218

คอมพิวเตอร์ประยุกต์

 

/

นายไพบลูย์ / นายพนม

 

20222

ปักด้วยมือ

 

/


ม.3

23101

การงานอาชีพ

/

 

นางสาวนัยนา    นาคฤทธิ์

 

23102

เทคโนโลยีสารสนเทศ

/

 

นายไพบลูย์  ปัทมวิภาต

นายพนม    สุมาศรี

 

20206

คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์

 

/


นางประภากร    เชียงทอง

 

20230

อาหารไทย

 

/

นางกรณิศา   ตันศิริ

 

20252

การเพาะเห็ด

 

/

นายสมภพ   สุขก่ำ

 

20276

กรอบรูปวิทยาศาสตร์

 

/

นายพิชัย   เนินพัน

 

20268

ออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ

 

/


 

รายวิชาที่เปิดสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาคเรียนที่ 2

ชั้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

ครูผู้สอน

ม.4

31101

การงานอาชีพ

/

 


 

31102

เทคโนโลยีสารสนเทศ

/

 

นางประภากร   เชียงทอง

นายไพบลูย์   ปัทมวิภาต

 

30202

การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

/

นางกรกมล    กำเนิดกาญจน์

 

30204

การเขียนโปรแกรมภาษาซี

 

/

นางกรกมล   กำเนิดกาญจน์

 

30222

แต่งบ้านสวยด้วยงานผ้า

 

/


 

30242

พืชผักปลอดสารพิษ

 

/


 

30248

การเพาะเห็ด

 

/

นายสมภพ   สุขก่ำ

 

30268

การออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ

 

/


 

30278

กรอบรูปวิทยาศาสตร์

 

/

นายพิชัย   เนินพัน

 

งานช่าง................................

 

/

นายประเจิน   โชติพงศ์กุล

ม.5

32101

การงานอาชีพ

/

 

นายประเจิน   โชติพงศ์กุล

 

30211

การสร้างสื่อมัลติมีเดีย

 

/

นางกรกมล   กำเนิดกาญจน์

นายพนม     สุมาศรี

 

30206

คอมพิวเตอร์ชั้นสูง

 

/

นางกรกมล   กำเนิดกาญจน์

 

30208

การโปรแกรมและการประยุกต์

 

/

นายไพบลูย์   ปัทมวิภาต

 

30209

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

 

/

นางกรกมล   กำเนิดกาญจน์

 

30216

การผลิตสื่อวิดีทัศน์

 

/

นางกรกมล   กำเนิดกาญจน์

 

30225

ประดิษฐ์ของชำร่วย

 

/

นางกรณิศา   ตันศิริ

 

30244

ไม้ดอกไม้ประดับ

 

/


 

30264

ปั้นอุณหภูมิสูง

 

/

นายสมหมาย   ฤาชัย

 

30272

ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์

 

/

นายพิชัย   เนินพัน

ม.6

33202

โครงงานการงานอาชีพ

 

/

นางกรณิศา   ตันศิริ

นายสมภพ   สุขก่ำ

 


^ Back to Top