ผลงานดีเด่น

ที่

ชื่อ-สกุล

รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่จัด

วัน เดือน ปี ที่ได้รับรางวัล

1

น.ส.สุรีย์พร  สุวรภามณีสวัสดิ์

OBEC AWARDS ระดับเขต

สพม. เขต 1

มกราคม 2555

หนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา

   16 มกราคม 2555

ครูสอนดีระดับเขต ประจำปี 2554

สสค.

เขตพญาไท

   18 กรกฏาคม 2555

2

น.ส.นัยนา  นาคฤทธิ์

หนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา

   16 มกราคม 2555

ครูสอนดีระดับเขต ประจำปี 2554

สสค. เขตพญาไท

   18 กรกฏาคม 2555

3

นาย วิรัตน์ จารุจิตร์

ครูผู้มีผลงานดีเด่น

คุรุสภา

   16 มกราคม 2555

4.

นายสมหมาย ฤาชัย

ครูสอนดีระดับเขต ประจำปี 2554

สสค. เขตพญาไท

   18 กรกฏาคม 2555

5.

นางกรณิศา ตันศิริ

ครูสอนดีระดับเขต ประจำปี 2554

สสค. เขตพญาไท

   18 กรกฏาคม 2555

6

นายสุรศักดิ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร

ครูผู้มีผลงานดีเด่น

คุรุสภา

   16 มกราคม 2556

7

นางกิตติมา   นุชอำพันธุ์

หนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา

   16 มกราคม 2556

8

นางกรณิศา    ตันศิริ

หนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา

   16 มกราคม 2556

9

นางประภากร    เชียงทอง

หนึ่งแสนครูดี
แบบอย่างครูดีเด่น

คุรุสภา
สมเด็จพระสังฆราชฯ

16 มกราคม 2556
20 มิถุนายน 2556

10

นายประเจิน    โชติพงศ์กุล

หนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา

   16 มกราคม 2556

11

นายสมหมาย  ฤาชัย

หนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา

   16 มกราคม 2556

12

นางแสงทอง    บางเพชร

หนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา

   16 มกราคม 2556

13

นางกรกมล  กำเนิดกาญจน์

หนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา

   ปีการศึกษา 2556

14

นางอมรพันธ์  สมมะลวน

หนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา

   ปีการศึกษา 2556

 


^ Back to Top