ความภาคภูมิใจกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น ปี 2537
ได้รับรางวัล The Olave Award สาขา บริการชุมชน (หมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรีนสามเสนวิทยาลัย)
รางวัลสถานศึกษาที่จัดบริการจิตวิทยาแนะแนวดีเด่นปี 2548
ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ปี ๒๕๔๘ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1
ศูนย์สาธิตการนิเทศ (กิจกรรม) ปี 2537 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

^ Back to Top