ผลงานครู การเข้ารับการอบรม

ข้อมูลครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่เข้าการประชุมสัมนา/อบรมประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

วัน-เดือน-ปี

เรื่อง

สถานที่จัด

๑.

นางสาวพัทธ์ธีรา ศรีประสิทธิ์

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗

อบรมการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

๒.

นางสาวปิยะมาศ สนั่นรัมย์

๑-๒ เมษายน ๒๕๕๗

The Basic EIS Training for Non-English Speaking Teachers

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

๓.

นางสาวรพีทัศน์ ดวงแก้ว

๑-๒ เมษายน ๒๕๕๗

The Basic EIS Training for Non-English Speaking Teachers

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

๔.

นางสาวจิตวดี ทานะขันธ์

๑-๒ เมษายน ๒๕๕๗

The Basic EIS Training for Non-English Speaking Teachers

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

๕.

นางสาวพัทธ์ธีรา ศรีประสิทธิ์

๑-๒  เมษายน ๒๕๕๗

The Basic EIS Training for Non-English Speaking Teachers

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

๖.

นางสาวปัทมรัตน์ ธนสัมบันม์

๕-๒๗ เมษายน ๒๕๕๗

ภาษาอังกฤษและการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครู

Kapland International Colleges

๗.

นางสาวพัทธ์ธีรา ศรีประสิทธิ์

๑๗-๑๘  พฤษภาคม ๒๕๕๗

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

๘.

นางสาวพัทธ์ธีรา ศรีประสิทธิ์

๒๔  พฤษภาคม ๒๕๕๗

สอนเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21ของเด็กไทย

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

๙.

นางสาวพัทธ์ธีรา ศรีประสิทธิ์

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

TU TESOL Training

สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๑๐.

นายเอกชัย  ญาณประภาส

๓๑ พฤษภาคม –๒๕๕๗ กค

TU TESOL Training

สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๑๑.

นางสาวญาสุมินทร์ แสนวิเศษ

๓๐-๓๑ พ.ค. ๒๕๕๗

สอนอย่างไร...พิชิตใจเด็กยุคดิจิตอล

ชวาลันรีสอร์ท จ.นครปฐม

๑๒.

นางสาวญาสุมินทร์ แสนวิเศษ

๔-๖ ส.ค. ๒๕๕๗

Integrated Pedagogical Approaches in Classroom Learning

Shelaton College Singapore

๑๓.

นายเอกชัย  ญาณประภาส

ก.ย.๒๕๕๗

การจัดการแผนการเรียนรู้ตามกรอบ CEFR

โรงเรียนสตรีวิทยา

๑๔.

นางสาวปิยะมาศ สนั่นรัมย์

๙-๑๐  ก.ย.๒๕๕๗

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ผลการประเมินคุณภาพภายใน และภายนอก

อาคารหอประชุมพญาไท  สพม.1

๑๕.

นางสุภาวี พัฒน์จารีย์

๑๙-๒๑ ก.ย.๒๕๕๗

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนโครงการ

ชลพฤกษ์ รีสอร์ท นครนายก

๑๖.

นางสาววารุณี หวังประเสริฐ

๑๙-๒๑  ก.ย.๒๕๕๗

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนโครงการ

ชลพฤกษ์ รีสอร์ท นครนายก

๑๗.

นางสาวปิยะมาศ สนั่นรัมย์

๑๙-๒๑  ก.ย.๒๕๕๗

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนโครงการ

ชลพฤกษ์ รีสอร์ท นครนายก

๑๘.

นางสาวญาสุมินทร์  แสนวิเศษ

๑๙-๒๑  ก.ย.๒๕๕๗

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนโครงการ

ชลพฤกษ์ รีสอร์ท นครนายก

๑๙.

นางสาวจิตวดี ทานะขันธ์

๑๙-๒๑ ก.ย.๒๕๕๗

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนโครงการ

ชลพฤกษ์ รีสอร์ท นครนายก

๒๐.

นางสาวพัทธ์ธีรา ศรีประสิทธิ์

๑๙-๒๑ ก.ย.๒๕๕๗

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนโครงการ

ชลพฤกษ์ รีสอร์ท นครนายก

๒๑.

นางสาวพัทธ์ธีรา ศรีประสิทธิ์

๒๖-๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

การพัฒนาครูผู้ช่วยแบบเข้มข้น

โรงแรมริเวรอร์ไซด์

๒๒.

นางสุภาวี พัฒน์จารีย์

 

๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗

Classroom management of 21 th Century for Developing Learner’s English Language Skills

โรงแรมรอยัลลิเวอร์

๒๓.

นางสาวปัทมรัตน์ ธนสัมบันม์

๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗

Classroom management of 21 th Centaury for Developing Learner’s English Language Skills

โรงแรมรอยัลลิเวอร์

 

 


^ Back to Top