• นักเรียนสามเสนฯ
  • ประกาศทั่วไป
  • ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  • การรับนักเรียน
  • ส่งข่าวครูสามเสนฯ
การสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล ด้วยระบบ Oxford Online ..
บันทึกเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2558
แจ้งผู้ปกครอง เรื่องการรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน..
บันทึกเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2558
ม.4 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่..
บันทึกเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2558
สรุปผลเหรียญรางวัล ประเภทกีฬา..
บันทึกเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2558
ประชุมผู้ปกครอง 2/2558
บันทึกเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2558
ห้องเรียนพิเศษ ม.3 ปรับแก้เวลาเรียนวันเสาร์ที่14พ.ย.2558..
บันทึกเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2558
จดหมายแจ้งผู้ปกครอง เรื่องเตรียมงานกีฬาสี...
บันทึกเมื่อ 30 ตุลาคม 2558
ตารางเรียน นักเรียนระดับ ม.1 (เริ่มใช้ 26 ต.ค.2558)..
แก้ไขล่าสุด 22 ตุลาคม 2558
ตารางเรียน นักเรียนระดับ ม.2 (เริ่มใช้ 26 ต.ค.2558)..
แก้ไขล่าสุด 22 ตุลาคม 2558
ตารางเรียน นักเรียนระดับ ม.3 (เริ่มใช้ 26 ต.ค.2558)..
แก้ไขล่าสุด 22 ตุลาคม 2558
ตารางเรียน นักเรียนระดับ ม.4 (เริ่มใช้ 26 ต.ค.2558)..
แก้ไขล่าสุด 22 ตุลาคม 2558
ตารางเรียน นักเรียนระดับ ม.5 (เริ่มใช้ 26 ต.ค.2558)..
แก้ไขล่าสุด 22 ตุลาคม 2558
ตารางเรียน นักเรียนระดับ ม.6 (เริ่มใช้ 26 ต.ค.2558)..
แก้ไขล่าสุด 22 ตุลาคม 2558
ตารางเรียนคาบชดเชย ระดับม.ปลาย..
บันทึกเมื่อ 22 ตุลาคม 2558
คาบเรียนนอกเวลา โครงการห้องเรียนพิเศษฯ (ภาคเรียนที่2/2558)..
บันทึกเมื่อ 22 ตุลาคม 2558
ยกเลิก ประกาศการสอบราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมการติดตั้ง..
แก้ไขล่าสุด 23 พฤศจิกายน 2558
ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ม.ปลาย..
บันทึกเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2558
สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 รายการ พร้อมการติดตั้ง ..
แก้ไขล่าสุด 09 พฤศจิกายน 2558
ประกาศสอบราคาซื้อกระดาษ เพื่อการจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2559..
บันทึกเมื่อ 28 ตุลาคม 2558
ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องสมุด..
แก้ไขล่าสุด 13 ตุลาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ..
แก้ไขล่าสุด 31 สิงหาคม 2558
รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษฯ ม.ต้น..
บันทึกเมื่อ 08 กรกฎาคม 2558
รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (Lab Boy)..
บันทึกเมื่อ 16 มิถุนายน 2558
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องสมุด..
บันทึกเมื่อ 22 พฤษภาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ ประจำปีการศึกษา 2558..
บันทึกเมื่อ 01 กรกฎาคม 2558
รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษ..
บันทึกเมื่อ 16 มิถุนายน 2558
ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างปรับปรุงห้องอาเซียนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์..
บันทึกเมื่อ 03 เมษายน 2558
รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ..
บันทึกเมื่อ 05 มีนาคม 2558
รับสมัครครูต่างชาติ
บันทึกเมื่อ 01 เมษายน 2558
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานครูแม่ข่าย สควค...
บันทึกเมื่อ 26 มีนาคม 2558
(ครั้งที่ 2) ประกาศร่าง TOR โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมการติดตั้ง ด้วยวิธีกา..
บันทึกเมื่อ 01 เมษายน 2558
ประกาศประกวดราคาซื้อจอ LED Color Display และระบบ Presentation ประเทศอาเซียน พร้อ..
แก้ไขล่าสุด 28 มีนาคม 2558
ประกาศร่าง TOR การประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมการติดตั้งด้วยวิธีการทางอิเล็กท..
บันทึกเมื่อ 27 มีนาคม 2558
ประกาศร่าง TOR โครงการจ้างปรับปรุงห้องอาเซียนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์..
บันทึกเมื่อ 30 มีนาคม 2558
ประกาศรับสมัครครูภาษาอังกฤษ..
บันทึกเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2558
รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ..
บันทึกเมื่อ 15 กันยายน 2558
ประกาศรับสมัครครูสุขศึกษา-พลศึกษา..
บันทึกเมื่อ 15 สิงหาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับมัธ..
บันทึกเมื่อ 13 สิงหาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำห้องควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด..
แก้ไขล่าสุด 28 กรกฎาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการระบบลงเวลานักเรียนและระบบแจ้่งข่าวสารผู้ปกครอง..
บันทึกเมื่อ 28 กรกฎาคม 2558
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึ..
บันทึกเมื่อ 24 กรกฎาคม 2558
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ..
บันทึกเมื่อ 22 กรกฎาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษ (English Integration Camp) ..
บันทึกเมื่อ 04 มิถุนายน 2558
ประกาศสอบจ้างเหมาบริการครูชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2558..
บันทึกเมื่อ 19 พฤษภาคม 2558
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องฉายภาพทึบแสง (Visualizer) จำนวน 27 เครื่อง และจอรับภาพ จ..
บันทึกเมื่อ 08 พฤษภาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการครูชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2558..
บันทึกเมื่อ 28 เมษายน 2558
ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมการติดตั้ง..
บันทึกเมื่อ 08 เมษายน 2558
(ครั้งที่ 2) ประกาศร่างประกวดราคา งานจัดซื้อจอ LED Color Display และระบบ Present..
แก้ไขล่าสุด 23 มีนาคม 2558
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอ..
แก้ไขล่าสุด 08 เมษายน 2558
กรอกข้อมูลเพื่อมอบตัวหลังการรายงานตัว..
แก้ไขล่าสุด 08 มีนาคม 2558
ประกาศ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(MSEP) ม.4-เพิ่มเติม..
บันทึกเมื่อ 07 เมษายน 2558
ประกาศ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์(ESC) ม.4-เพิ่มเติม..
แก้ไขล่าสุด 07 เมษายน 2558
ประกาศผลการสอบ-ม.1 ประเภทนักเรียนทั่วไป..
แก้ไขล่าสุด 01 เมษายน 2558
ประกาศผลการสอบ-ม.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ..
แก้ไขล่าสุด 01 เมษายน 2558
ประกาศผลการสอบ-ม.1 ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ..
บันทึกเมื่อ 01 เมษายน 2558
การจัดสรรที่เรียนให้เข้าเรียน ม.1 โรงเรียนคู่พัฒนา(วัดน้อยนพคุณ)..
แก้ไขล่าสุด 03 เมษายน 2558
ประกาศผลการสอบ ม.1 -ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์..
แก้ไขล่าสุด 03 เมษายน 2558
ประกาศผลการสอบ ม.1 -ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์..
แก้ไขล่าสุด 03 เมษายน 2558
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 (English Program)..
บันทึกเมื่อ 04 มีนาคม 2558
นักเรียนที่ต้องการรับคะแนนสอบ..
แก้ไขล่าสุด 01 เมษายน 2558
ประกาศผลสอบ-ม.4 วิทยาศาสตร์,ภาษาฝรั่งเศส,ภาษาเยอรมัน..
บันทึกเมื่อ 03 เมษายน 2558
ประกาศผล ม.4 -ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์..
แก้ไขล่าสุด 03 เมษายน 2558
ประกาศผล ม.4 ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์..
แก้ไขล่าสุด 03 เมษายน 2558
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 (English Program)..
บันทึกเมื่อ 05 มีนาคม 2558
การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เขตพื้นที่บริการ-นักเรียนทั่วไป)..
แก้ไขล่าสุด 03 มีนาคม 2558
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ..
บันทึกเมื่อ 03 มีนาคม 2558
การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ..
แก้ไขล่าสุด 03 มีนาคม 2558
การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ห้องเรียนพิเศษ)..
แก้ไขล่าสุด 03 มีนาคม 2558
การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4(ห้องเรียนพิเศษ)..
แก้ไขล่าสุด 03 มีนาคม 2558
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558..
บันทึกเมื่อ 03 มีนาคม 2558
สถิติจำนวนนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนต่อ ปีการศึกษา 2554-2557..
แก้ไขล่าสุด 03 มีนาคม 2558
ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา 2558..
บันทึกเมื่อ 16 มีนาคม 2558
กรอกข้อมูลแจ้งความจำนงเพื่อนำไปสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1,ม.4..
แก้ไขล่าสุด 16 มีนาคม 2558
ประมวลภาพ
Education Zone