ประกาศ การทดลองเปิดเรียนในชั้นเรียนปกติที่โรงเรียนเต็มรูปแบบ ในสถานการณ์ COVID-19
แก้ไขล่าสุด 13 สิงหาคม 2563
***การเรียนการสอนในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563
- นักเรียน เลขที่คู่ > เรียน on-site ที่โรงเรียน
- นักเรียน เลขที่คี่ > เรียน online ตามที่ครูผู้สอนกำหนด

^ Back to Top