ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ฉบับแก้ไข เริ่มใช้วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
แก้ไขล่าสุด 08 กันยายน 2563
                0   ตารางเรียนนักเรียน  ม.1
                0   ตารางเรียนนักเรียน  ม.2
                0   ตารางเรียนนักเรียน  ม.3
                0   ตารางเรียนนักเรียน  ม.4
                0   ตารางเรียนนักเรียน  ม.5
                0   ตารางเรียนนักเรียน  ม.6

     **ตารางเรียน (ฉบับแก้ไข) เริ่มใช้วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
                      
                         
                0   ตารางเรียนนอกเวลาเรียน (คาบ 9-10) ห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย
                     *  นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ เริ่มเรียนคาบนอกเวลาเรียน (คาบ 9-10 )
                        วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
                     ** เริ่มเรียน (วันเสาร์) วันที่ 1 สิงหาคม 2563

^ Back to Top