ข่าวประกาศ

ศูนย์ สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย


มูลนิธิ สอวน. มีจุดประสงค์หลัก 2 ประการ

 • ส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีโอกาส ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ตามความถนัดทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้ และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ
 • เพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ระดับโรงเรียนให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล การดำเนินงานของมูลนิธิ สอวน. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากกระทรวงศึกษาธิการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศ ๒๐ แห่ง และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และในส่วนของงบประมาณได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล โดยตั้งผ่านสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐบาล และเอกชน

มูลนิธิ สอวน. ได้มอบให้โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นศูนย์ฯ สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๒ ดูแลรับผิดชอบนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง

ค่าย สอวน.

การรับสมัคร  :  เปิดรับสมัครช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี

การสอบคัดเลือก :  เดือนสิงหาคมของทุกปี

ประกาศผล        :  ประมาณเดือนกันยายนของทุกปี

ค่าย 1  : นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะเข้าอบรมช่วงเดือนตุลาคม

ค่าย 2  : นักเรียนที่ผ่านสอบค่าย 1 จะเข้าอบรมค่าย 2 ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน

หลักสูตรอบรม ค่าย 1

 • ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น ลำดับอนุกรม และความสัมพันธ์เวียนเกิด
 • ตรรกศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน
 • การนับ การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ แมทริกซ์
 • เรขาคณิตวิเคราะห์และเส้นตรง ระบบเลขฐานและการแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์
 • คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม ตัวแปร ฟังก์ชันการรับและการแสดงข้อมูล
 • ตัวดำเนินการ
 • คำสั่งเลือกทำ
 • คำสั่งควบคุมแบบทำซ้ำ
 • การเขียนโปรแกรมประยุกต์
 • ตัวแปรอาร์เรย์ และการประยุกต์
 • ตัวแปรสตริง และขั้นตอนวิธีอักขระ
 • พอยเตอร์และข้อมูลโครงสร้าง
 • ฟังก์ชัน
 • การติดต่อไฟล์

หลักสูตรอบรม ค่าย 2

 • แนะนำการใช้คอมไพเลอร์บน Ubuntu
 • Review C Programming: pointers and arrays
 • Data abstraction
 • Linked Lists
 • Stacks
 • Queues
 • Recursion
 • Trees, Binary Tree
 • Binary Search Trees
 • Binary Heaps
 • Graph
 • Hashing
 • Analyzing Algorithms
 • Brute Force
 • Divide-and-Conquer
 • Decrease-and-Conquer
 • Transform-and-Conquer
 • String Matching Algorithms
 • Backtracking & Branch-and-Bound
 • Greedy Algorithms
 • Graph algorithm
 • Dynamic Programming

คณะกรรมการศูนย์

 1. นายบุณยพงศ์              โพธิวัฒน์ธนัต               ประธานกรรมการ
 2. นายมาลุต                   ชาบำเหน็จ                 รองประธานกรรมการ
 3. นายไพบูลย์                 ปัทมวิภาต                  กรรมการ
 4. นายนครินทร์               สุกใส                        กรรมการ
 5. นายดนุพล                  นุชิต                         กรรมการ
 6. นายสุชาติ                  กิจดี                         กรรมการ
 7. นางสาวธัญวรัตน์          เสงี่ยมรัตน์                 กรรมการ
 8. นางกรกมล                 กำเนิดกาญจน์             กรรมการและเลขานุการ
 9. นางประภากร              เชียงทอง                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทีมวิทยากรประจำศูนย์

 1. นายไพบูลย์                 ปัทมวิภาต             ครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 2. นายนครินทร์               สุกใส                     ครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 3. นายสุรชัย                   ปิยะประภาพันธ์       ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์
 4. นายณัฐพล                 บัวอุไร                    ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
 5. นางสาววรรณกาญจน์     บุญยก                 ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
 6. นางสาวคำหล้า            แสนยะนันท์           ครูโรงเรียนหอวัง
 7. นางพัชรา                   คงแก้ว                    ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 8. นางประภากร              เชียงทอง                ครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 9. นางกรกมล                 กำเนิดกาญจน์         ครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย