⭐️ของหาย…ได้คืน Lost & Found⭐️

📣📣นักเรียนคนใด ทำสิ่งของหาย/ลืมของไว้ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สามารถดูของเก็บได้ ที่โต๊ะบริเวณหน้าห้องกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และติดต่อรับคืนได้ที่ เคาน์เตอร์ สนง. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ระหว่างวันที่ 18 – 22 กันยายน 2566 (สัปดาห์สอบปลายภาค) เวลา 08.30 – 15.00 น.