ช่องทางการขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา

  • ช่องทางที่ 1 สำหรับนักเรียนปัจจุบัน ผ่าน google form ที่ link
    https://forms.gle/SjuQPhU35pUXVGpeA
  • ช่องทางที่ 2 สำหรับนักเรียนที่จบแล้ว  ผ่านอีเมล regis@samsenwit.ac.th