โปรดติดตามประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 อีกครั้ง ซึ่งโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จะประกาศให้ทราบภายหลัง ทางเว็บไซต์ www.samsenwit.ac.th