ผู้สมัครเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โปรดศึกษาขั้นตอนการสมัครจากคู่มือรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ให้ชัดเจนก่อนกรอกข้อมูลในระบบรับสมัคร