• ประกาศทั่วไป
  • นักเรียนสามเสนฯ
  • ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  • การรับนักเรียน
  • ส่งข่าวครูสามเสนฯ
ประกาศผล ดาราศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย1/2558..
บันทึกเมื่อ 14 กันยายน 2558
ประกาศคะแนน การสอบคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย1/2558..
บันทึกเมื่อ 04 กันยายน 2558
ประกาศผล คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย1/2558..
บันทึกเมื่อ 04 กันยายน 2558
การป้องกันและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่..
บันทึกเมื่อ 20 สิงหาคม 2558
แผนผังที่นั่งสอบ คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน.(ข้อมูล ณ วันที่ 7 ส.ค.2558)รวมทั้งสิ้..
แก้ไขล่าสุด 08 สิงหาคม 2558
ระเบียบการรับสมัครคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ปีการศึกษา 2558..
แก้ไขล่าสุด 18 กรกฎาคม 2558
คู่มือการใช้งานระบบรับสมัคร สอวน.คอมพิวเตอร์ 2558..
บันทึกเมื่อ 18 กรกฎาคม 2558
ประกาศผล สอวน.ดาราศาสตร์ - ไปแข่งขันดาราศาสตร์ โอลิมปิกระดับชาติ ..
บันทึกเมื่อ 03 เมษายน 2558
โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.2558..
บันทึกเมื่อ 17 กรกฎาคม 2558
ประกาศผล สอวน.คอมพิวเตอร์-ไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ..
แก้ไขล่าสุด 03 เมษายน 2558
ประกาศทุน พสวท. ปีการศึกษา 2558 (อันดับสำรอง) ฉบับที่ 3..
บันทึกเมื่อ 23 มีนาคม 2558
ประกาศทุน พสวท. ปีการศึกษา 2558 (อันดับสำรอง)..
บันทึกเมื่อ 18 มีนาคม 2558
ประกาศผล ทุน พสวท.ระดับ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2558..
แก้ไขล่าสุด 12 มีนาคม 2558
การดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน..
บันทึกเมื่อ 25 สิงหาคม 2558
โครงการรินน้ำใจ ช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว(เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอนและตาก)..
แก้ไขล่าสุด 19 กุมภาพันธ์ 2558
ระเบียบการรับสมัครคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ปีการศึกษา 2558..
แก้ไขล่าสุด 18 กรกฎาคม 2558
คู่มือการใช้งานระบบรับสมัคร สอวน.คอมพิวเตอร์ 2558..
บันทึกเมื่อ 18 กรกฎาคม 2558
การเรียนพเิ่มเติมเพื่อสอบเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ..
บันทึกเมื่อ 12 กรกฎาคม 2558
โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.2558..
บันทึกเมื่อ 17 กรกฎาคม 2558
ตารางเรียนคาบ9-10 (ห้องเรียนพิเศษ ESC,MSEP,IMP,EIS) ม.ต้น..
บันทึกเมื่อ 17 พฤษภาคม 2558
ตารางเรียนคาบ9-10 (ห้องเรียนพิเศษ ESC,MSEP,IMP,EIS) ม.ปลาย..
บันทึกเมื่อ 17 พฤษภาคม 2558
ตารางกิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษฯ-วันเสาร์..
บันทึกเมื่อ 23 พฤษภาคม 2558
ตารางเรียนคาบชดเชยกิจกรรมรักษาดินแดน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ..
แก้ไขล่าสุด 15 มิถุนายน 2558
นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2558 กรอกข้อมูลเพื่อทำบัตรนักเรียน..
แก้ไขล่าสุด 06 พฤษภาคม 2558
รายชื่อนักเรียนทำชื่อเสียงได้รับคัดเลือกให้รับเสื้อสามารถของโรงเรียน ..
บันทึกเมื่อ 25 มีนาคม 2558
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 IMP เพิ่มเติม..
บันทึกเมื่อ 21 มีนาคม 2558
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เดิม เข้าเรียนต่อ ม.4-English Program..
บันทึกเมื่อ 17 มีนาคม 2558
ตารางเรียนนักเรียน ชั้น ม.1 (เริ่มใช้ 28พ.ค.2558)..
บันทึกเมื่อ 27 พฤษภาคม 2558
นักเรียน ม.2, ม.3 และ ม.5, ม.6 ปีการศึกษา2558 กรอกข้อมูล>กิจการนักเรียน..
แก้ไขล่าสุด 15 พฤษภาคม 2558
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้น ม.4-ห้องเรียนปกติ..
บันทึกเมื่อ 02 เมษายน 2558
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 EIS เพิ่มเติม..
บันทึกเมื่อ 21 มีนาคม 2558
ตารางเรียนนักเรียน ชั้น ม.2 (เริ่มใช้ 28พ.ค.2558)..
บันทึกเมื่อ 27 พฤษภาคม 2558
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนและหนังสือรับรองความประพฤติ..
บันทึกเมื่อ 15 พฤษภาคม 2558
ตารางเรียนนักเรียน ชั้น ม.3 (เริ่มใช้ 28พ.ค.2558)..
บันทึกเมื่อ 27 พฤษภาคม 2558
ตารางเรียนนักเรียน ชั้น ม.4 (เริ่มใช้ 28พ.ค.2558)..
บันทึกเมื่อ 27 พฤษภาคม 2558
ตารางเรียนนักเรียน ชั้น ม.5 (เริ่มใช้ 28พ.ค.2558)..
บันทึกเมื่อ 27 พฤษภาคม 2558
ตารางเรียนนักเรียน ชั้น ม.6 (เริ่มใช้ 28พ.ค.2558)..
บันทึกเมื่อ 27 พฤษภาคม 2558
รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ..
บันทึกเมื่อ 15 กันยายน 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ..
แก้ไขล่าสุด 31 สิงหาคม 2558
ประกาศรับสมัครครูสุขศึกษา-พลศึกษา..
บันทึกเมื่อ 15 สิงหาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับมัธ..
บันทึกเมื่อ 13 สิงหาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำห้องควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด..
แก้ไขล่าสุด 28 กรกฎาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการระบบลงเวลานักเรียนและระบบแจ้่งข่าวสารผู้ปกครอง..
บันทึกเมื่อ 28 กรกฎาคม 2558
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึ..
บันทึกเมื่อ 24 กรกฎาคม 2558
(ครั้งที่ 2) ประกาศร่างประกวดราคา งานจัดซื้อจอ LED Color Display และระบบ Present..
แก้ไขล่าสุด 23 มีนาคม 2558
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ..
บันทึกเมื่อ 22 กรกฎาคม 2558
รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษฯ ม.ต้น..
บันทึกเมื่อ 08 กรกฎาคม 2558
รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (Lab Boy)..
บันทึกเมื่อ 16 มิถุนายน 2558
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องสมุด..
บันทึกเมื่อ 22 พฤษภาคม 2558
ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมการติดตั้ง..
บันทึกเมื่อ 08 เมษายน 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ ประจำปีการศึกษา 2558..
บันทึกเมื่อ 01 กรกฎาคม 2558
รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษ..
บันทึกเมื่อ 16 มิถุนายน 2558
ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างปรับปรุงห้องอาเซียนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์..
บันทึกเมื่อ 03 เมษายน 2558
รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ..
บันทึกเมื่อ 05 มีนาคม 2558
รับสมัครครูต่างชาติ
บันทึกเมื่อ 01 เมษายน 2558
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานครูแม่ข่าย สควค...
บันทึกเมื่อ 26 มีนาคม 2558
(ครั้งที่ 2) ประกาศร่าง TOR โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมการติดตั้ง ด้วยวิธีกา..
บันทึกเมื่อ 01 เมษายน 2558
ประกาศประกวดราคาซื้อจอ LED Color Display และระบบ Presentation ประเทศอาเซียน พร้อ..
แก้ไขล่าสุด 28 มีนาคม 2558
ประกาศร่าง TOR การประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมการติดตั้งด้วยวิธีการทางอิเล็กท..
บันทึกเมื่อ 27 มีนาคม 2558
ประกาศร่าง TOR โครงการจ้างปรับปรุงห้องอาเซียนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์..
บันทึกเมื่อ 30 มีนาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษ (English Integration Camp) ..
บันทึกเมื่อ 04 มิถุนายน 2558
ประกาศสอบจ้างเหมาบริการครูชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2558..
บันทึกเมื่อ 19 พฤษภาคม 2558
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องฉายภาพทึบแสง (Visualizer) จำนวน 27 เครื่อง และจอรับภาพ จ..
บันทึกเมื่อ 08 พฤษภาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการครูชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2558..
บันทึกเมื่อ 28 เมษายน 2558
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอ..
แก้ไขล่าสุด 08 เมษายน 2558
กรอกข้อมูลเพื่อมอบตัวหลังการรายงานตัว..
แก้ไขล่าสุด 08 มีนาคม 2558
ประกาศ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(MSEP) ม.4-เพิ่มเติม..
บันทึกเมื่อ 07 เมษายน 2558
ประกาศ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์(ESC) ม.4-เพิ่มเติม..
แก้ไขล่าสุด 07 เมษายน 2558
ประกาศผลการสอบ-ม.1 ประเภทนักเรียนทั่วไป..
แก้ไขล่าสุด 01 เมษายน 2558
ประกาศผลการสอบ-ม.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ..
แก้ไขล่าสุด 01 เมษายน 2558
ประกาศผลการสอบ-ม.1 ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ..
บันทึกเมื่อ 01 เมษายน 2558
การจัดสรรที่เรียนให้เข้าเรียน ม.1 โรงเรียนคู่พัฒนา(วัดน้อยนพคุณ)..
แก้ไขล่าสุด 03 เมษายน 2558
ประกาศผลการสอบ ม.1 -ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์..
แก้ไขล่าสุด 03 เมษายน 2558
ประกาศผลการสอบ ม.1 -ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์..
แก้ไขล่าสุด 03 เมษายน 2558
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 (English Program)..
บันทึกเมื่อ 04 มีนาคม 2558
นักเรียนที่ต้องการรับคะแนนสอบ..
แก้ไขล่าสุด 01 เมษายน 2558
ประกาศผลสอบ-ม.4 วิทยาศาสตร์,ภาษาฝรั่งเศส,ภาษาเยอรมัน..
บันทึกเมื่อ 03 เมษายน 2558
ประกาศผล ม.4 -ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์..
แก้ไขล่าสุด 03 เมษายน 2558
ประกาศผล ม.4 ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์..
แก้ไขล่าสุด 03 เมษายน 2558
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 (English Program)..
บันทึกเมื่อ 05 มีนาคม 2558
การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เขตพื้นที่บริการ-นักเรียนทั่วไป)..
แก้ไขล่าสุด 03 มีนาคม 2558
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ..
บันทึกเมื่อ 03 มีนาคม 2558
การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ..
แก้ไขล่าสุด 03 มีนาคม 2558
การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ห้องเรียนพิเศษ)..
แก้ไขล่าสุด 03 มีนาคม 2558
การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4(ห้องเรียนพิเศษ)..
แก้ไขล่าสุด 03 มีนาคม 2558
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558..
บันทึกเมื่อ 03 มีนาคม 2558
สถิติจำนวนนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนต่อ ปีการศึกษา 2554-2557..
แก้ไขล่าสุด 03 มีนาคม 2558
ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา 2558..
บันทึกเมื่อ 16 มีนาคม 2558
กรอกข้อมูลแจ้งความจำนงเพื่อนำไปสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1,ม.4..
แก้ไขล่าสุด 16 มีนาคม 2558
ประมวลภาพ
Education Zone