นายพิริยพงศ์ เตชะศิริยืนยง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล การเงินและสินทรัพย์
นางนวรัตน์ พวงนาค
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ 1
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ 2
นางสาวปิยะมาศ สนั่นรัมย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ 3

ฝ่ายบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ 1


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ 1
– หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารบุคคลฯ

นางเนาวรัตน์ พวงนาค

นางน้ำผึ้ง ประสาน

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
หัวหน้างานประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนเงินเดือน

นายณัฐพล กุลครอง

นางสาวจุฑารัตน์ พูลช่วย

หัวหน้างานสำนักงานผู้อำนวยการ
หัวหน้างานวินัยและการรักษาวินัย

นายภานุวัฒน์ มัธยมนันทน์

ฝ่ายบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ 2

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ 2

นางอมรพันธ์ สมมะลวน

นางจันทวี กัลยาณมงคล

หัวหน้างานตรวจสอบการเงินและบัญชีภายใน
หัวหน้างานการเงินและการบัญชี

นายสิทธิพล มะณู

ชัยวัฒน์ สมเกียรติประยูร

หัวหน้างานพัสดุโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ 3

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ 3
– หัวหน้างานวางแผนคุณภาพการศึกษาและพัฒนาองค์กร

นางสาวปิยะมาศ สนั่นรัมย์

นางสาวเกศินี หล้าปินตา

หัวหน้างานจัดสรรและบริหารงบประมาณ
หัวหน้างานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและบริหารการลงทุน

นายนิพนธ์ ศรีเอี่ยม

นางจิราวดี กิจวัฒนหิรัญ

หัวหน้างานควบคุมภายใน
หัวหน้างานสารสนเทศเพื่อการบริหาร

นายปวิช ปวรไชยกร