นายพรชัย ธนปารมีกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
นางขอบใจ สิงห์ศิลารักษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 1
นายพิชัย เนินพัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 2
นางฮาซียะ แวเย็ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 3

ฝ่ายบริหารทั่วไป 1

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 1
หัวหน้างานอนุรักษ์พลังงาน


นางขอบใจ สิงห์ศิลารักษ์

นางสาวชลธิชา พุดจีบ

หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
– หัวหน้างานสารบรรณและธุรการ
หัวหน้างานยานพาหนะ

นายฌาณธิษณ์ เบียดกลาง

นายโกวิทย์ บุญทวี

หัวหน้างานสวัสดิการครูและบุคลากร
หัวหน้างานสวัสดิการร้านค้าในสถานศึกษา
หัวหน้างานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาววรรณรดา ลวสินอาภรณ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป 2

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 2
– หัวหน้างานสาธารณูปโภคและงานนักพัฒนาโรงเรียน

นายพิชัย เนินพัน

นายอภินันท์ เงินมูล

หัวหน้างานอาคารสถานที่
หัวหน้างานวิเคราะห์พลังงาน
หัวหน้างานภูมิทัศน์และพื้นที่สีเขียว

นายสมภพ สุขก่ำ

นายดนุพล นุชิต

หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา

ฝ่ายบริหารทั่วไป 3

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 3

นางฮาซียะ แวเย็ง

นางฐาณัชชา กัญญาเงิน

หัวหน้างานสนับสนุนการบริหารจัดการ (จัดเลี้ยง)
หัวหน้างานโภชนาการและโรงอาหาร

นางสาวสุฎาภรณ์ สำราญรื่น

นางสาวกัญลยา บูรณะกิฐฎ

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์