นายมาลุต ชาบำเหน็จ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


ฝ่ายบริหารวิชาการ 1


นายปรเมศวร์ ลิ้มสกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 1
หัวหน้างานรับนักเรียน
นางสาวสุชาดา ศรัทธามั่น
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 1
หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
นายณัฐพล ตฤณเกศโกศล
หัวหน้างานโครงการห้องเรียนพิเศษ
นางกฤษฎาภรณ์ ธีระวงศ์
ผู้ประสานงานศูนย์ พสวท.
นายอรุณ ชูสุขอมร
หัวหน้างานสอนเสริมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนอกเวลาเรียน
นางสาวพัชราภรณ์ จั่นสำอางค์
หัวหน้างานสื่อสิ่งพิมพ์

ฝ่ายบริหารวิชาการ 2


นายณัฏฐ์ชฎิล มาอิ่นแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 2
หัวหน้างานบริหารกลุ่มสาระฯ
นายสุภ์ชาต สะอิมิ
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 2
หัวหน้างานทะเบียน
นางกุลวัชรีย์ สุวรรณสิริภักดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
นางสาววิยะดา ขยันเขตการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวชิดชนก วันทวี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวฐาณัชชา กัญญาเงิน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายประทีบ จันทร์แจ่ม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ
นางกรณิศา ตันศิริ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
นางศศิรินทร์ คูเกื้อกิตติรักข์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
นายอิทธิพล อินทชัย
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวปนัดดา ราชบัวโคตร
หัวหน้างานแนะแนว
นางสาวทัศน์ทอง เข็มกลัด
หัวหน้างานบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
นางสาวนาฏยา ฉุยฉาย
หัวหน้างานวัดและประเมินผลการเรียนรู้
นางสาวญาสุมินทร์ แสนวิเศษ
หัวหน้าโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)
นางสาวกันต์ฤทัย แสงทอง
หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นางสาวธัญวรัตน์ เสงี่ยมรัตน์
หัวหน้างานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (ห้องสมุด)

ฝ่ายบริหารวิชาการ 3


นายปรเมศวร์ ดอกลำใย
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 3
หัวหน้างานนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
นายสยาม หมวกอิ่ม
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 3
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
นางสาววันชนก วงศ์เขียว
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
นางสาวภัสนันท์ นิธิพงษ์วรากุล
หัวหน้างานส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
นางสาวพิมพ์นรี สองเมือง
หัวหน้างานโรงเรียนพี่-โรงเรียนน้อง
นายเมธิน อินทรประสิทธิ์
หัวหน้างานโรงเรียนคู่พัฒนา
นางสาวชญาดา พันธ์ยาว
หัวหน้างานศูนย์วัฒนธรรม

ฝ่ายบริหารวิชาการ 4


นางกรกมล กำเนิดกาญจน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 4
หัวหน้าศูนย์วิชาการคอมพิวเตอร์ สพม. กท.1
ผู้ประสานงานศูนย์ สอวน.วิชาคอมพิวเตอร์
นายบรรพต คงตรง
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 4
หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
นางสุรีย์ ยิ่งเจริญ
ผู้ประสานงานศูนย์สะเต็มศึกษา
นายไพบูลย์ ปัทมวิภาต
หัวหน้างานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายภาคินนท์ แก้วประภาค
หัวหน้างานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
นายนครินทร์ สุกใส
หัวหน้างานพัฒนาเว็บไซต์และดิจิทัลเพื่อการศึกษา
นายฉัตรชัย สัมฤทธิ์ศุภผล
หัวหน้างานศูนย์พัฒนาวิชาการ ดาราศาสตร์ สพม. กท.1
ผู้ประสานงานศูนย์ สอวน. วิชาดาราศาสตร์
นางสาวชิดชนก วันทวี
ผู้ประสานงานศูนย์ สอวน.วิชาภูมิศาสตร์