สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 สามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2564 – 20 ธ.ค. 2564

หมายเหตุ : นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ต้องมีใบแจ้งค่าใช้จ่าย 2 ส่วน