สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 สามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 2565 – 30 มิ.ย. 2565

หมายเหตุ : นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ต้องมีใบแจ้งค่าใช้จ่าย 2 ส่วน

การชำระเงินบำรุงการศึกษา 1-2565