แจ้งกำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา และแนวทางการปฏิบัติ 1/2564

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 สามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 20 กันยายน 2564

หมายเหตุ : นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ต้องมีใบแจ้งค่าใช้จ่าย 2 ส่วน