สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 สามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 7  พ.ย. – 7 ธ.ค. 2565 (ภายในเวลา 17.00น.)

หมายเหตุ : นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ต้องมีใบแจ้งค่าใช้จ่าย 2 ส่วน