Skip to main content

ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการอนุมัติจบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2565

ประกาศ กำหนดการอนุมัติจบหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษภายใน กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ห้องเรียน IMP และกลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์ห้องเรียน EIS

🚩รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 

     🟦 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ม.4 – EIS

     🟦 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ม.4 – IMP

🚩วันสอบคัดเลือก:

     🟦 วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25666 เวลา 14.00-17.00 น.

กำหนดการและตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2566

📝 หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่องกำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
     👉 ตารางสอบและห้องสอบ ม.1 – ม.6 (ห้องเรียนปกติ/ห้องเรียนพิเศษ)
     👉 ตารางสอบและห้องสอบ ม.1 – ม.6 (English Program)