Skip to main content

ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง เรียกนักเรียนแทนผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 5 ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ

🚩 ประกาศ
📥 ประกาศเรียกนักเรียนแทนผู้สละสิทธิ์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ


🚩 รายงานตัว
📌 ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น. (ระบบรายงานตัวเปิด 09.00 น.)
หากไม่รายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกผู้ที่ได้สำรองลำดับถัดไป
🌐 รายงานตัวออนไลน์  ⬇️


🚩 มอบตัว
📌 ให้นักเรียนที่รายงานตัวแล้ว  🔗ดาวน์โหลดเอกสารมอบตัว (คลิกที่นี่) และเตรียมหลักฐานการมอบตัวตามที่โรงเรียนกำหนด พร้อมผู้ปกครองมามอบตัวในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องบัวชมพู อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ที่ได้สำรองลำดับถัดไป


📌 ผู้ไม่ประสงค์เข้าศึกษาต่อโปรดกรอกข้อมูลในลิงก์สละสิทธิ์ดังแนบ
🔗ลิงก์สละสิทธิ์ https://forms.gle/B56nsXDDx1NhcSxDA

 

ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง เรียกนักเรียนแทนผู้สละสิทธิ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2

🚩ประกาศ
📥 ประกาศเรียกนักเรียน ม.3 เดิม แทนผู้สละสิทธิ์เข้าเรียน ม.4


🚩 รายงานตัว
📌 ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น. (ระบบรายงานตัวเปิด 09.00 น.)
หากไม่รายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกผู้ที่ได้สำรองลำดับถัดไป
📌รายงานตัวออนไลน์  ⬇️


🚩 มอบตัว
📌 ให้นักเรียนที่รายงานตัวแล้ว  🔗ดาวน์โหลดเอกสารมอบตัว (คลิกที่นี่) และเตรียมหลักฐานการมอบตัวตามที่โรงเรียนกำหนด พร้อมผู้ปกครองมามอบตัวในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ที่ได้สำรองลำดับถัดไป


📌 ผู้ไม่ประสงค์เข้าศึกษาต่อโปรดกรอกข้อมูลในลิงก์สละสิทธิ์ดังแนบ

🔗ลิงก์สละสิทธิ์ https://forms.gle/B56nsXDDx1NhcSxDA

ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง เรียกนักเรียนแทนผู้สละสิทธิ์เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2

🚩ประกาศ
📥 ประกาศเรียกนักเรียนแทนผู้สละสิทธิ์ ม. 4 ห้องเรียนปกติ


🚩 รายงานตัว
📌 ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น. (ระบบรายงานตัวเปิด 09.00 น.)
หากไม่รายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกผู้ที่ได้สำรองลำดับถัดไป
📌รายงานตัวออนไลน์  ⬇️


🚩 มอบตัว
📌 ให้นักเรียนที่รายงานตัวแล้ว  🔗ดาวน์โหลดเอกสารมอบตัว (คลิกที่นี่) และเตรียมหลักฐานการมอบตัวตามที่โรงเรียนกำหนด พร้อมผู้ปกครองมามอบตัวในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ที่ได้สำรองลำดับถัดไป


📌 ผู้ไม่ประสงค์เข้าศึกษาต่อโปรดกรอกข้อมูลในลิงก์สละสิทธิ์ดังแนบ

🔗ลิงก์สละสิทธิ์ https://forms.gle/B56nsXDDx1NhcSxDA