Skip to main content

ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง เรียกนักเรียนแทนผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนพิเศษ MSEP ครั้งที่ 5 (ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565)

📌 ประกาศ
🔹ประกาศเรียกสำรอง ม.1 MSEP ครั้งที่ 5

📌 เอกสารดาวน์โหลด
🔹 ใบมอบตัว
🔹 แบบฟอร์มผลการตรวจ ATK สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
🔹 หนังสือขอผ่อนผันเอกสารหลักฐานการมอบตัวนักเรียน ม.1

ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง เรียกนักเรียนแทนผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนปกติ (ประกาศ ณ วันที่ 23 พ.ค. 2565)

📌 ประกาศ
🔹ประกาศเรียกสำรอง ม.1 ในเขตฯ ครั้งที่ 5
🔹ประกาศเรียกสำรอง ม.1 นอกเขตฯ ครั้งที่ 9

📌 เอกสารดาวน์โหลด
🔹 ใบมอบตัว
🔹 แบบฟอร์มผลการตรวจ ATK สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
🔹 หนังสือขอผ่อนผันเอกสารหลักฐานการมอบตัวนักเรียน ม.1

ประกาศเรียกรับนักเรียนแทนผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษภายใน ElS ครั้งที่ 3 (ประกาศ ณ วันที่ 23 พ.ค. 2565)

📌 ประกาศ
🔹ประกาศเรียกสำรอง EIS ม.1 ครั้งที่ 3

📌📌ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริง ลำดับที่ 4 และผู้ปกครอง รายงานตัว มอบตัวและชำระค่าใช้จ่าย ผ่านระบบออนไลน์ (คลิกที่รูปด้านล่าง) ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น. หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกนักเรียนที่สอบได้สำรองลำดับถัดไป

📌📌📌 ใช้อีเมลของโรงเรียน  >>  ss(เลขประจำตัว5หลัก)@samsenwit.ac.th  << ในการเข้ารายงานตัว