กิจกรรมแนะแนวนางอิลองก์อร จารุจิต
หัวหน้างานแนะแนว
นางสาวพัชรินทร์ พุตดำ
นางสาวจิตปฏิมา รัตนสุคนธ์
นางสาวมณฑิรา ประดิษฐ์อารีกุล
นางสาวปนัดดา ราชบัวโคตร