นายมาลุต ชาบำเหน็จ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
นายปรเมศวร์ ลิ้มสกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 1
นายณัฏฐ์ชฎิล มาอิ่นแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 2
นางจงรักษ์ แจ้งยุบล
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 3
นางกรกมล กำเนิดกาญจน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 4