นายพิริยพงศ์ เตชะศิริยืนยง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล การเงินและสินทรัพย์
นางนวรัตน์ พวงนาค
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ 1
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ 2
นางสาวปิยะมาศ สนั่นรัมย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ 3