นายพรชัย ธนปารมีกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
นางขอบใจ สิงห์ศิลารักษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 1
นายพิชัย เนินพัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 2
นางฮาซียะ แวเย็ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 3