นางสาวสุธาสินี พลอยขาว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 1


นางสุธิสา ทองอุปการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 1
นางสาวอรินยา มาน้อย
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นางพีรญา ตฤนเกศโกศล
หัวหน้างานระบบสารสนเทศนักเรียน
นางสาวศรีรดา ดอกตาลยงค์
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
นางสาววิลาสินี กาญจนพานิช
หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 2


นางสาวปภาวริน กรอบทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 2
หัวหน้าระดับ ม.6
นายปรีดา ศรีทาเวช
หัวหน้าระดับ ม.1
นางนิลเนตร ชัยวิเชียร
หัวหน้าระดับ ม.2
นางจิราวดี กิจวัฒนหิรัญ
หัวหน้าระดับ ม.3
นายธานินทร์ กาญจนพานิช
หัวหน้างานส่งเสริมวินัยนักเรียน
หัวหน้าระดับ ม.4
นางสาวธัญญา ศรีหมากสุข
หัวหน้าระดับ ม.5
นางสาวดวงกมล สุวรรณษานนท์
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 3


นางผ่องศรี เงินมูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 3
นางสาวมะลิวัลย์ พิมพ์วันวงค์
หัวหน้างานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด
นายนเรศ อัคพิน
หัวหน้าคณะเชียงแสน
นายมงคล เจนสำโรง
หัวหน้าคณะสุโขทัย
นางสาวฤดีกร วีระประภพ
หัวหน้าคณะอู่ทอง
นายรชานนท์ แสงมณี
หัวหน้าคณะอยุธยา
นายคอลิค เอกชน
หัวหน้าคณะรัตนโกสินทร์
นายสิรดนัย ซุยพันธ์
หัวหน้างานเฝ้าระวังและดูแลระบบรักษาความปลอดภัย

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 4


นางมธุรพจน์ แก้วพุดซา
หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 4
นายวัชรพงศ์ ทองประ
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นางสาวธณัฏฐา คงทน
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน
นางสาวสิริพร รัชตาธิวัฒน์
หัวหน้างานส่งเสริมความร่วมมือบ้าน โรงเรียน ชุมชนและเครือข่ายผู้ปกครอง
นายปรินทร์ ทองเผือก
หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน