นายกฤษณ์ วัฒนาการ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นางสุธิสา ทองอุปการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 1
นางผ่องศรี เงินมูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 2
นางมธุรพจน์ แก้วพุดซา
หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 3

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 1

หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 1

นางสุธิสา ทองอุปการ

นางสาวอรินยา มาน้อย

หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน

นางสาวธณัฏฐา คงทน

นางสาวพิสมัย วงษ์ใหญ่

หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน

นางสาววิลาสินี กาญจนพานิช

นางสาววรรณภา ยิ้มยา

หัวหน้างานระบบสารสนเทศนักเรียน

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 2

หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 2

นางผ่องศรี เงินมูล

นางสาวพัชราภรณ์ จั่นสำอางค์

หัวหน้างานส่งเสริมวินัยนักเรียน
หัวหน้าระดับ ม.1

นายปรีดา ศรีทาเวช

นางนิลเนตร ชัยวิเชียร

หัวหน้าระดับ ม.2
หัวหน้าระดับ ม.3

นางจิราวดี กิจวัฒนหิรัญ

นางประภากร เชียงทอง

หัวหน้าระดับ ม.4
หัวหน้าระดับ ม.5

นางสาวธัญญา ศรีหมากสุข

นางสาวปภาวริน กรอบทอง

หัวหน้าระดับ ม.6
หัวหน้าคณะเชียงแสน

นายนเรศ อัคพิน

นายมงคล เจนสำโรง

หัวหน้าคณะสุโขทัย
หัวหน้าคณะอู่ทอง

นางสาวฤดีกร วีระประภพ

นายมโนธรรม ทองมหา

หัวหน้าคณะอยุธยา
หัวหน้าคณะรัตนโกสินทร์

นายธานินทร์ กาญจนพานิช

นางสาวมะลิวัลย์ พิมพ์วันวงค์

หัวหน้างานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด
หัวหน้างานเฝ้าระวังและดูแลระบบรักษาความปลอดภัย

นายคอลิด เอกชน

หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 3

หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 3

นางมธุรพจน์ แก้วพุดซา

นายปรินทร์ ทองเผือก

หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

นางกานดา นาคทอง

นางสาวดวงกมล น้อยเอียด

หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
หัวหน้างานส่งเสริมความร่วมมือบ้าน โรงเรียน ชุมชนและเครือข่ายผู้ปกครอง