นายกฤษณ์ วัฒนาการ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นางสุธิสา ทองอุปการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 1
นางผ่องศรี เงินมูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 2
นางมธุรพจน์ แก้วพุดซา
หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 3

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 1

หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 1

นางสุธิสา ทองอุปการ

นางสาวอรินยา มาน้อย

หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
หัวหน้างานระบบสารสนเทศนักเรียน

นางสาววรรณภา ยิ้มยา

นางสาวธณัฏฐา คงทน

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

นางสาวพิสมัย วงษ์ใหญ่

นางสาววิลาสินี กาญจนพานิช

หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 2

หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 2

นางผ่องศรี เงินมูล

นางสาวรพีทัศน์ ดวงแก้ว

หัวหน้างานส่งเสริมวินัยนักเรียน
หัวหน้าระดับ ม.1

นายปรีดา ศรีทาเวช

นางนิลเนตร ชัยวิเชียร

หัวหน้าระดับ ม.2
หัวหน้าระดับ ม.3

นางจิราวดี กิจวัฒนหิรัญ

นางประภากร เชียงทอง

หัวหน้าระดับ ม.4
หัวหน้าระดับ ม.5

นางสาวธัญญา ศรีหมากสุข

นางสาวปภาวริน กรอบทอง

หัวหน้าระดับ ม.6
หัวหน้าคณะเชียงแสน

นายนเรศ อัคพิน

นายมงคล เจนสำโรง

หัวหน้าคณะสุโขทัย
หัวหน้าคณะอู่ทอง

นางสาวฤดีกร วีระประภพ

นายมโนธรรม ทองมหา

หัวหน้าคณะอยุธยา
หัวหน้าคณะรัตนโกสินทร์

นายธานินทร์ กาญจนพานิช

นายคอลิด เอกชน

หัวหน้างานเฝ้าระวังและดูแลระบบรักษาความปลอดภัย

หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 3

หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 3

นางมธุรพจน์ แก้วพุดซา

นายปรินทร์ ทองเผือก

หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

นางกานดา นาคทอง

นางสาวดวงกมล น้อยเอียด

หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
หัวหน้างานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด

นางสาวมะลิวัลย์ พิมพ์วันวงค์

นางสาวสิริพร รัชตาธิวัฒน์

หัวหน้างานส่งเสริมความร่วมมือบ้าน โรงเรียน ชุมชนและเครือข่ายผู้ปกครอง