นางสาวสุธาสินี พลอยขาว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 1


นางสุธิสา ทองอุปการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 1
นางสาวอรินยา มาน้อย
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นางพีรญา ตฤนเกศโกศล
หัวหน้างานระบบสารสนเทศนักเรียน
นางสาวธณัฏฐา คงทน
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน
นางสาวศรีรดา ดอกตาลยงค์
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
นางสาววิลาสินี กาญจนพานิช
หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 2


นางผ่องศรี เงินมูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 2
หัวหน้างานส่งเสริมวินัยนักเรียน
นายปรีดา ศรีทาเวช
หัวหน้าระดับ ม.1
นางนิลเนตร ชัยวิเชียร
หัวหน้าระดับ ม.2
นางจิราวดี กิจวัฒนหิรัญ
หัวหน้าระดับ ม.3
นายธานินทร์ กาญจนพานิช
หัวหน้าระดับ ม.4
นางสาวธัญญา ศรีหมากสุข
หัวหน้าระดับ ม.5
นางสาวปภาวริน กรอบทอง
หัวหน้าระดับ ม.6
นายนเรศ อัคพิน
หัวหน้าคณะเชียงแสน
นายมงคล เจนสำโรง
หัวหน้าคณะสุโขทัย
นางสาวฤดีกร วีระประภพ
หัวหน้าคณะอู่ทอง
นายรชานนท์ แสงมณี
หัวหน้าคณะอยุธยา
นางสาววรรณภา ยิ้มยา
หัวหน้าคณะรัตนโกสินทร์
นายสิรดนัย ซุยพันธ์
หัวหน้างานเฝ้าระวังและดูแลระบบรักษาความปลอดภัย

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 3


นางมธุรพจน์ แก้วพุดซา
หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 3
นายวัชรพงศ์ ทองประ
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นางสาวสิริพร รัชตาธิวัฒน์
หัวหน้างานส่งเสริมความร่วมมือบ้าน โรงเรียน ชุมชนและเครือข่ายผู้ปกครอง
นางสาวดวงกมล สุวรรณษานนท์
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นายปรินทร์ ทองเผือก
หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
นางสาวมะลิวัลย์ พิมพ์วันวงค์
หัวหน้างานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด