นายกฤษณ์ วัฒนาการ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป 1


นางขอบใจ สิงห์ศิลารักษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 1
หัวหน้างานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
นางสาวชลธิชา พุดจีบ
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้างานสารบรรณและธุรการ
นายฌาณธิษณ์ เบียดกลาง
หัวหน้างานยานพาหนะ
นายโกวิทย์ บุญทวี
หัวหน้างานสวัสดิการร้านค้าในสถานศึกษา
นางสาวนรีเนตร เพ็งพิน
หัวหน้างานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป 2


นายอภินันท์ เงินมูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 2
นายสมภพ สุขก่ำ
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายสุชาติ กิจดี
หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา

ฝ่ายบริหารทั่วไป 3


นางฮาซียะ แวเย็ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 3
หัวหน้างานสนับสนุนการบริหารจัดการ (จัดเลี้ยง)
นางสาวสุฎาภรณ์ สำราญรื่น
หัวหน้างานโภชนาการและโรงอาหาร
นางสาวกัญลยา บูรณะกิฐฎ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์