นายกฤษณ์ วัฒนาการ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป 1


นางขอบใจ สิงห์ศิลารักษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 1
หัวหน้างานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
นางสาวชลธิชา พุดจีบ
หัวหน้างานสารบรรณและธุรการ
นายนภัส ลีฬหพงศ์
หัวหน้างานยานพาหนะ
นายชัยณรงค์ จันทร์ภักดี
หัวหน้างานสำนักงาน งานแผนและงานสารสนเทศ
นางสาวนรีเนตร เพ็งพิน
หัวหน้างานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว่าที่ ร.ต.หญิงฐปนกุล อิสริยเกล้า
หัวหน้างานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
นายสุรชัย สุริยงคต
หัวหน้างานพัสดุการงานและงานควบคุมภายใน

ฝ่ายบริหารทั่วไป 2


นายอภินันท์ เงินมูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 2
นายสมภพ สุขก่ำ
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายอรุณ ชูสุขอมร
หัวหน้างานภูมิทัศน์และพื้นที่สีเขียว
นายสุชาติ กิจดี
หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา
นายศราวุธ ทรัพย์อุดม
หัวหน้างานวิเคราะห์พลังงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป 3


นางฐาณัชชา กัญญาเงิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 3
นางสาวสุฎาภรณ์ สำราญรื่น
หัวหน้างานโภชนาการและโรงอาหาร
นางสาวกัญลยา บูรณะกิฐฎ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นายปริญญา คำภิวัลย์
หัวหน้างานสนับสนุนการบริหารจัดการ (จัดเลี้ยง)