นายพรชัย ธนปารมีกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
นางขอบใจ สิงห์ศิลารักษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 1
นายพิชัย เนินพัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 2
นางฮาซียะ แวเย็ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 3

ฝ่ายบริหารทั่วไป 1

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 1
หัวหน้างานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม


นางขอบใจ สิงห์ศิลารักษ์

นางสาวชลธิชา พุดจีบ

หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
– หัวหน้างานสารบรรณและธุรการ
หัวหน้างานยานพาหนะ

นายฌาณธิษณ์ เบียดกลาง

นายโกวิทย์ บุญทวี


หัวหน้างานสวัสดิการร้านค้าในสถานศึกษา
หัวหน้างานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาววรรณรดา ลวสินอาภรณ์

นางสาวปรารถนา เลิศปิยะวรรณ

หัวหน้างานสวัสดิการครูและบุคลากร

ฝ่ายบริหารทั่วไป 2

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 2
– หัวหน้างานสาธารณูปโภคและงานนักพัฒนาโรงเรียน

นายพิชัย เนินพัน

นายอภินันท์ เงินมูล

หัวหน้างานอาคารสถานที่
หัวหน้างานวิเคราะห์พลังงาน
หัวหน้างานภูมิทัศน์และพื้นที่สีเขียว

นายสมภพ สุขก่ำ

นายดนุพล นุชิต

หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา

ฝ่ายบริหารทั่วไป 3

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 3
หัวหน้างานสนับสนุนการบริหารจัดการ (จัดเลี้ยง)

นางฮาซียะ แวเย็ง

นางสาวสุฎาภรณ์ สำราญรื่น

หัวหน้างานโภชนาการและโรงอาหาร
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวกัญลยา บูรณะกิฐฎ