นางสาวสุธาสินี พลอยขาว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล การเงินและสินทรัพย์

ฝ่ายบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ 1


นางนวรัตน์ พวงนาค
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ 1
หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารบุคคลฯ
นางน้ำผึ้ง ประสาร
หัวหน้างานอัตรากำลัง ฯ
นายณัฐพล กุลครอง
หัวหน้างานประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนเงินเดือน
นางสาวจุฑารัตน์ พูลช่วย
หัวหน้างานสำนักงานผู้อำนวยการ
นายภาณุวัฒน์ มัธยมนันทน์
หัวหน้างานวินัยและการรักษาวินัย
นางสาววันชนก วงศ์เขียว
หัวหน้างานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพฯ
นางสาวประนิดา ดันงุ่น
หัวหน้างานทะเบียนประวัติ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ฝ่ายบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ 2


นางอมรพันธ์ สมมะลวน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ 2
หัวหน้างานบริหาร GFMIS
นางกมลรัตน์ แสนแก้ว
หัวหน้างานบริหารการงาน
นางสาววิริยา ผ่องราษี
หัวหน้างานบริหารบัญชี
นางจันทวี กัลยาณมงคล
หัวหน้างานตรวจสอบการเงินและบัญชีภายใน
นายสุภชิต ผดุงผล
หัวหน้างานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

ฝ่ายบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ 3


นางสาวปิยะมาศ สนั่นรัมย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ 3
หัวหน้างานวางแผนคุณภาพการศึกษาและพัฒนาองค์กร
นางสาวเกศินี หล้าปินตา
หัวหน้างานจัดสรรและบริหารงบประมาณ
นายปวิช ปวรไชยกร
หัวหน้างานสารสนเทศเพื่อการบริหาร
นายกฤติน ธนานนท์
หัวหน้างานบริหารระบบควบคุมภายใน