นายพิริยพงศ์ เตชะศิริยืนยง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล การเงินและสินทรัพย์
นางนวรัตน์ พวงนาค
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ 1
นางอมรพันธ์ สมมะลวน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ 2
นางสาวปิยะมาศ สนั่นรัมย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ 3

ฝ่ายบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ 1


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ 1
– หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารบุคคลฯ

นางเนาวรัตน์ พวงนาค

นางน้ำผึ้ง ประสาร

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
หัวหน้างานประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนเงินเดือน

นายณัฐพล กุลครอง

นางสาวจุฑารัตน์ พูลช่วย

หัวหน้างานสำนักงานผู้อำนวยการ
หัวหน้างานวินัยและการรักษาวินัย

นายภาณุวัฒน์ มัธยมนันทน์

ฝ่ายบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ 2

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ 2

นางอมรพันธ์ สมมะลวน

นายสิทธิพงษ์ มะณู

หัวหน้างานการเงินและการบัญชี
หัวหน้างานตรวจสอบการเงินและบัญชีภายใน

นางจันทวี กัลยาณมงคล

นายสุภชิต ผดุงผล

หัวหน้างานพัสดุโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ 3

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ 3
– หัวหน้างานวางแผนคุณภาพการศึกษาและพัฒนาองค์กร

นางสาวปิยะมาศ สนั่นรัมย์

นางสาวเกศินี หล้าปินตา

หัวหน้างานจัดสรรและบริหารงบประมาณ
หัวหน้างานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและบริหารการลงทุน
-หัวหน้างานระบบควบคุมภายใน

นางสาวเกศจุฬา ภูนาเมือง

นายปวิช ปวรไชยกร

หัวหน้างานสารสนเทศเพื่อการบริหาร