นายพรชัย ธนปารมีกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล การเงินและสินทรัพย์

ฝ่ายบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ 1


นางนวรัตน์ พวงนาค
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ 1
หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารบุคคลฯ
นางน้ำผึ้ง ประสาร
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
นายณัฐพล กุลครอง
หัวหน้างานประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนเงินเดือน
นางสาวจุฑารัตน์ พูลช่วย
หัวหน้างานสำนักงานผู้อำนวยการ
นายภาณุวัฒน์ มัธยมนันทน์
หัวหน้างานวินัยและการรักษาวินัย
– –
หัวหน้างาน PA

ฝ่ายบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ 2


นางอมรพันธ์ สมมะลวน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ 2
นายสิทธิพงษ์ มะณู
หัวหน้างานการเงินและการบัญชี
นางจันทวี กัลยาณมงคล
หัวหน้างานตรวจสอบการเงินและบัญชีภายใน
นายสุภชิต ผดุงผล
หัวหน้างานพัสดุโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ 3


นางสาวปิยะมาศ สนั่นรัมย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ 3
หัวหน้างานวางแผนคุณภาพการศึกษาและพัฒนาองค์กร
นางสาวเกศินี หล้าปินตา
หัวหน้างานจัดสรรและบริหารงบประมาณ
นางสาวเกศจุฬา ภูนาเมือง
หัวหน้างานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและบริหารการลงทุน
หัวหน้างานระบบควบคุมภายใน
นายปวิช ปวรไชยกร
หัวหน้างานสารสนเทศเพื่อการบริหาร