นายมาลุต ชาบำเหน็จ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


ฝ่ายบริหารวิชาการ 1


นายปรเมศวร์ ลิ้มสกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 1
หัวหน้างานรับนักเรียน
นางสาวสุชาดา ศรัทธามั่น
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 1
หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ /หัวหน้าห้องเรียน IMP
นางสาวภคมน สังข์วัง
หัวหน้าห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
นายณัฐพล ตฤณเกศโกศล
หัวหน้าห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
นางกฤษฎาภรณ์ ธีระวงศ์
หัวหน้าห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)
นางกนกวรรณ จุนาศัพท์
หัวหน้าห้องเรียน EIS
นายอรุณ ชูสุขอมร
หัวหน้างานสอนเสริมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนอกเวลาเรียน
นางสาวพัชราภรณ์ จั่นสำอางค์
หัวหน้างานสื่อสิ่งพิมพ์

ฝ่ายบริหารวิชาการ 2


นายณัฏฐ์ชฎิล มาอิ่นแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 2
หัวหน้างานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
นายสุภ์ชาต สะอิมิ
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 2
หัวหน้างานทะเบียน
นางสาวพิสมัย วงษ์ใหญ่
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
นางสาววิยะดา ขยันเขตการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
นางกฤษฎาภรณ์ ธีระวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวชิดชนก วันทวี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายอิทธิพล อินทชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางกรณิศา ตันศิริ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
นายสุทธิพันธ์ หิรัญพฤกษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
นายทายาท สุทธิ์เสงี่ยม
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวปนัดดา ราชบัวโคตร
หัวหน้างานแนะแนว
นางสาวทัศน์ทอง เข็มกลัด
หัวหน้างานบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
นางสาวนาฏยา ฉุยฉาย
หัวหน้างานวัดและประเมินผลการเรียนรู้
นางสาวญาสุมินทร์ แสนวิเศษ
หัวหน้าโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)
นางนวรัตน์ พวงนาค
หัวหน้างานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (ห้องสมุด)
นางสาวกันต์ฤทัย แสงทอง
หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นางสาวธัญวรัตน์ เสงี่ยมรัตน์
หัวหน้างานตารางเรียนและตารางสอน

ฝ่ายบริหารวิชาการ 3


นายปรเมศวร์ ดอกลำใย
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 3
หัวหน้างานนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้/หัวหน้างานส่งเสริมความเข้มเข็งทางวิชาการระหว่างสถานศึกษา/ผู้ประสานโครงการโรงเรียนคู่พัฒนา
นายสยาม หมวกอิ่ม
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 3
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาววันชนก วงศ์เขียว
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
นางสาวภัสนันท์ นิธิพงษ์วรากุล
หัวหน้างานส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
นางสาวพิมพ์นรี สองเมือง
ผู้ประสานโครงการโรงเรียนพี่-โรงเรียนน้อง
นางสาวชญาดา พันธ์ยาว
หัวหน้างานส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหารวิชาการ 4


นางกรกมล กำเนิดกาญจน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 4
หัวหน้างานประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิชาการ
นายบรรพต คงตรง
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 4
หัวหน้างานส่งเสริมความสามารถพิเศษนักเรียน
นางสุรีย์ ยิ่งเจริญ
ผู้ประสานงานศูนย์สะเต็มศึกษา
นายไพบูลย์ ปัทมวิภาต
ผู้ประสานงานศูนย์ สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์/ผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.กท.1
นายภาคินนท์ แก้วประภาค
หัวหน้างานส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
นายนครินทร์ สุกใส
หัวหน้างานระบบเทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อการศึกษา
นายฉัตรชัย สัมฤทธิ์ศุภผล
ผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการ ดาราศาสตร์ สพม. กท.1
ผู้ประสานงานศูนย์ สอวน. วิชาดาราศาสตร์
นางสาวชิดชนก วันทวี
ผู้ประสานงานศูนย์ สอวน.วิชาภูมิศาสตร์