นายมาลุต ชาบำเหน็จ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
นายปรเมศวร์ ลิ้มสกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 1
นายณัฏฐ์ชฎิล มาอิ่นแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 2
นางจงรักษ์ แจ้งยุบล
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 3
นางกรกมล กำเนิดกาญจน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 4


ฝ่ายบริหารวิชาการ 1 

หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 1
– หัวหน้างานรับนักเรียน

นายปรเมศวร์ ลิ้มสกุล

 

นางสาวสุชาดา ศรัทธามั่น

 

รองหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 1
หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
หัวหน้างานโครงการห้องเรียนพิเศษ

นายณัฐพล ตฤณเกศโกศล

 

นางกฤษฎาภรณ์ ธีระวงศ์

 

ผู้ประสานงานศูนย์ พสวท.
หัวหน้างานสอนเสริมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนอกเวลาเรียน

นายอรุณ ชูสุขอมร

 

นางสาวพัชราภรณ์ จั่นสำอางค์

 

หัวหน้างานสื่อสิ่งพิมพ์

กลุ่มบริหารวิชาการ 2

หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 2
หัวหน้างานตารางเรียน-ตารางสอนและอัตรากำลัง

นายณัฏฐ์ชฎิล มาอิ่นแก้ว

 

นายสุภ์ชาต สะอิมิ

 

รองหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 2
หัวหน้างานทะเบียน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางกุลวัชรีย์ สุวรรณสิริภักดิ์

 

นางสาววิยะดา ขยันเขตการ

 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกฤษฎาภรณ์ ธีระวงศ์

 

นางสาวชิดชนก วันทวี

 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวฐาณัชชา กัญญาเงิน

 

นายประทีบ จันทร์แจ่ม

 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

 

 

นางสาวรพีทัศน์ ดวงแก้ว

 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายอิทธิพล อินทชัย

 

นางอลองก์อร จารุจิต

 

หัวหน้างานแนะแนว
หัวหน้างานบริหารหลักสูตรสถานศึกษา

นางสาวทัศน์ทอง เข็มกลัด

 

นางสาวนาฏยา ฉุยฉาย

 

หัวหน้างานวัดและประเมินผลการเรียนรู้
หัวหน้าโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)

นางสาวญาสุมินทร์ แสนวิเศษ

 

นางสาวกันต์ฤทัย แสงทอง

 

หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หัวหน้างานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (ห้องสมุด)

นางสาวธัญวรัตน์ เสงี่ยมรัตน์

 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 3

หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 3
– หัวหน้างานนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

นางจงรักษ์ แจ้งยุบล

 

นายปรเมศวร์ ดอกลำใย

 

รองหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 3
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

นางสาววันชนก วงศ์เขียว

 

นางสาวภัสนันท์ นิธิพงษ์วรากุล

 

หัวหน้างานส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
หัวหน้างานโรงเรียนพี่-โรงเรียนน้อง

นางสาวพิมพ์นรี สองเมือง

 

นายเมธิน อินทรประสิทธิ์

 

หัวหน้างานโรงเรียนคู่พัฒนา
หัวหน้างานศูนย์วัฒนธรรม

นางสาวชญาดา พันธ์ยาว

 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 4

หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 4
– หัวหน้าศูนย์วิชาการคอมพิวเตอร์ สพม. กท.1
– ผู้ประสานงานศูนย์ สอวน.วิชาคอมพิวเตอร์

นางกรกมล กำเนิดกาญจน์

 

นายบรรพต คงตรง

 

รองหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 4
– หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
หัวหน้างานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายไพบูลย์ ปัทมวิภาต

 

นายภาคินนท์ แก้วประภาค

 

หัวหน้างานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
หัวหน้างานเว็บไซต์โรงเรียน

นายนครินทร์ สุกใส

 

นางสุรีย์ ยิ่งเจริญ

 

ผู้ประสานงานศูนย์สะเต็มศึกษา
ผู้ประสานงานศูนย์ สอวน. วิชาดาราศาสตร์
หัวหน้างานศูนย์พัฒนาวิชาการ ดาราศาสตร์ สพม. กท.1

นายฉัตรชัย สัมฤทธิ์ศุภผล

 

นางสาวชิดชนก วันทวี

 

ผู้ประสานงานศูนย์ สอวน.วิชาภูมิศาสตร์