กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพนางกรณิศา ตันศิริ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวฤดีกร วีระประภพ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายสมภพ สุขก่ำ
นายอรุณ ชูสุขอมร
นายปริญญา คำภิวัลย์
นางสาวสุพัตรา อินทรีจ่าง