กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพนางกรณิศา ตันศิริ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางปนัดดา จันทร์วัฒน์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวฤดีกร วีระประภพ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายสมภพ สุขก่ำ
นายอรุณ ชูสุขอมร
นายสิทธิพงษ์ มะณู
นายปริญญา คำภิวัลย์