กลุ่มสาระฯ การเรียนรู้ภาษาไทยนางสาวพิสมัย วงษ์ใหญ่
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวสิริพร รัชตาธิวัฒน์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวชญาดา พันธ์ยาว
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางกุลวัชรีย์ สุวรรณสิริภักดิ์
นางนวรัตน์ พวงนาค
นายสุภ์ชาต สะอิมิ
นายโกวิทย์ บุญทวี
นางวรรณภา ทองสัมฤทธิ์
นางสาวกันต์ฤทัย สุขวรรณโรจน์
นางสาววันชนก วงศ์เขียว
นายปรีดา ศรีทาเวช
นายรชานนท์ แสงมณี
นางสาวอัญชลี เกตวิจิตต์
นางสาวเกตุกวิน ศิริทัศน์ธนา
นางสาวประนิดา ดันงุ่น
นายชนะชนม์ สวัสดิ์นุชาติ
นางสาวลดาวัลย์ แซ่ลิ้ม