กลุ่มสาระฯ การเรียนรู้ภาษาไทยนางกุลวัชรีย์ สุวรรณสิริภักดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวชญาดา พันธ์ยาว
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวพิสมัย วงษ์ใหญ่
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางนวรัตน์ พวงนาค
นางสาวสิริพร รัชตาธิวัฒน์
นายสุภ์ชาต สะอิมิ
นายโกวิทย์ บุญทวี
นางสาววรรณภา ยิ้มยา
นางสาวกันต์ฤทัย แสงทอง
นางสาววันชนก วงศ์เขียว
นายปรีดา ศรีทาเวช
นายรชานนท์ แสงมณี
นางสาวอัญชลี เกตวิจิตต์
นางสาวเกตุกวิน ศิริทัศน์ธนา
นางสาวประนิดา ดันงุ่น