กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์นางสาววิยะดา ขยันเขตการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายบรรพต คงตรง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางจิราวดี กิจวัฒนหิรัญ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสุธิสา ทองอุปการ
นายปรเมศวร์ ลิ้มสกุล
นางขอบใจ สิงห์ศิลารักษ์
นางนิลเนตร ชัยวิเชียร
นางวิลาสินี กาญจนพานิช
นายอทิพงษ์ มหานิล
นายธานินทร์ กาญจนพานิช
นางสาวสุชาดา ศรัทธามั่น
นางสาวภคมน สังข์วัง
นางสาวนาฏยา ฉุยฉาย
นางสาววิริยา ผ่องราษี
นางสาวสุพัตรา จันทร
นาวสาวเพลินพิศ สีดุก
นางสาวเกศินี หล้าปินตา
นายทิชากร คำสอน
นางสาวกมลรัตน์ แสนแก้ว
นายเพิ่มพัฒน์ นาคนิล
นายทรัพย์บุญเลิศ ไชยปัญหา