กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศนางศศิรินทร์ คูเกื้อกิตติรักข์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวปิยะมาศ สนั่นรัมย์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวรพีทัศน์ ดวงแก้ว
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางวิภาดา อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายนเรศ อัคพิน
นางจันทวี กัลยาณมงคล
นางสาวญาสุมินทร์ แสนวิเศษ
นางสาวกัญลยา บูรณะกิฐฎ
นางสาวพัทธ์ธีรา ศรีประสิทธิ์
นางสาวอนัญญา ศรีสุดดี
นายมงคล เจนสำโรง
นางภณิตา เชยสมบัติ
นายสุทธิพันธ์ หิรัญพฤกษ์
นางกนกวรรณ จุนาศัพท์
นางสาวเกศจุฬา ภูนาเมือง
นางสาวอัสมา ทวีพงษ์ไพรัช
นางสาวจุฑารัตน์ พูลช่วย
นางสาวพิมพ์นรี สองเมือง
นายชยิน อ้ายเจริญ
นายคอลิค เอกชน
นางสาววรรณรดา ลวสินอาภรณ์
นางสาวศศิมา จอมศรี
นายสุพีรพัชร์ พิมพ์มาศ
นางสาวขวัญชนก ชินวัฒนกุล