กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศนางศศิรินทร์ คูเกื้อกิตติรักข์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางกนกวรรณ จุนาศัพท์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวเกศจุฬา ภูนาเมือง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางวิภาดา อิศรางกูร ณ อยุธยา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายนเรศ อัคพิน
นางจันทวี กัลยาณมงคล
นางสาวปิยะมาศ สนั่นรัมย์
นางสาวญาสุมินทร์ แสนวิเศษ
นางสาวรพีทัศน์ ดวงแก้ว
นางสาวกัญลยา บูรณะกิฐฎ
นางสาวปรารถนา เลิศปิยะวรรณ
นางสาวพัทธ์ธีรา ศรีประสิทธิ์
นางสาวอนัญญา ศรีสุดดี
นายมงคล เจนสำโรง
นางภณิตา เชยสมบัติ
นายสุทธิพันธ์ หิรัญพฤกษ์
นางสาวอัสมา ทวีพงษ์ไพรัช
นางสาวจุฑารัตน์ พูลช่วย
นางสาวพิมพ์นรี สองเมือง
นายชยิน อ้ายเจริญ
นายคอลิค เอกชน
นางสาววรรณรดา ลวสินอาภรณ์
นางสาวขวัญชนก ชินวัฒนกุล
นายกฤติน ธนานนท์
นายชัยณรงค์ จันทร์ภักดี
นายสุรชัย สุริยงคต