กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศนางสาวรพีทัศน์ ดวงแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวปิยะมาศ สนั่นรัมย์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางกนกวรรณ จุนาศัพท์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางวิภาดา อิศรางกูร ณ อยุธยา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายนเรศ อัคพิน
นางจันทวี กัลยาณมงคล
นางสาวญาสุมินทร์ แสนวิเศษ
นางศศิรินทร์ คูเกื้อกิตติรักข์
นางสาวกัญลยา บูรณะกิฐฎ
นางสาวพัทธ์ธีรา ศรีประสิทธิ์
นางสาวอนัญญา ศรีสุดดี
นายมงคล เจนสำโรง
นางภณิตา เชยสมบัติ
นายสุทธิพันธ์ หิรัญพฤกษ์
นางสาวเกศจุฬา ภูนาเมือง
นางสาวอัสมา ทวีพงษ์ไพรัช
นางสาวจุฑารัตน์ พูลช่วย
นางสาวพิมพ์นรี สองเมือง
นายชยิน อ้ายเจริญ
นายคอลิค เอกชน
นางสาววรรณรดา ลวสินอาภรณ์
นางสาวศศิมา จอมศรี
นายสุพีรพัชร์ พิมพ์มาศ
นางสาวขวัญชนก ชินวัฒนกุล
นายกฤติน ธนานนท์
นายชัยณรงค์ จันทร์ภักดี
นายสุรชัย สุริยงคต