กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางกฤษฎาภรณ์ ธีระวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางกรกมล กำเนิดกาญจน์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายปรเมศวร์ ดอกลำใย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวดวงกมล สุวรรณษานนท์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสุรีย์ ยิ่งเจริญ
นางระวินตร์ ปัญโญภาส
นายอภินันท์ เงินมูล
นางสาวธัญญา ศรีหมากสุข
นางสาวปภาวริน กรอบทอง
นายฉัตรชัย สัมฤทธิ์ศุภผล
นางสาวอรินยา มาน้อย
นายณัฐพล ตฤณเกศโกศล
นางสาวธณัฏฐา คงทน
นางสาวณัฐกฤตา แสนมหาชัยภา
นางสาวชลธิชา พุดจีบ
นายมนตรี มะลิกุล
นางสาวมะลิวัลย์ พิมพ์วันวงค์
นายสุทธิชาติ เปรมกมล
นายปกรณ์พงศ์ อินทองแก้ว
นางสาวศศิประภา เอี่ยมภูมิ
นางพีรญา ตฤนเกศโกศล
นายเมธิน อินทรประสิทธิ์
นายสยาม หมวกอิ่ม
นางสาวอริญา สุริยาบุตร
นางอมรพันธ์ สมมะลวน
นายไพบูลย์ ปัทมวิภาต
นายสุชาติ กิจดี
นายนครินทร์ สุกใส
นางสาวชุดา ซื่อสกุล
นายสุภชิต ผดุงผล
นางสาวธัญวรัตน์ เสงี่ยมรัตน์
นางสาวธัญญธร คงทน
นายศราวุธ ทรัพย์อุดม
นายกมลภพ เตชะวันสกุล
นายโชคชัย ปลอดจินดา
นางสาวนันท์นภัส วิรัตน์ภัทธิรากร
นายบัญญวัต พลับเกลี้ยง