กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางกฤษฎาภรณ์ ธีระวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางกรกมล กำเนิดกาญจน์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายปรเมศวร์ ดอกลำใย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวดวงกมล น้อยเอียด
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางจุฑารัตน์ มาลากรณ์
นางสุรีย์ ยิ่งเจริญ
นางระวินตร์ ปัญโญภาส
นายอภินันท์ เงินมูล
นางสาวธัญญา ศรีหมากสุข
นางสาวปภาวริน กรอบทอง
นายฉัตรชัย สัมฤทธิ์ศุภผล
นางสาวอรินยา มาน้อย
นายณัฐพล ตฤณเกศโกศล
นางสาวธณัฏฐา คงทน
นางสาวณัฐกฤตา แสนมหาชัยภา
นางสาวชลธิชา พุดจีบ
นายนิพนธ์ ศรีเอี่ยม
นายมนตรี มะลิกุล
นางสาวมะลิวัลย์ พิมพ์วันวงค์
นายสุทธิชาติ เปรมกมล
นายปกรณ์พงศ์ อินทองแก้ว
นางสาวศศิประภา เอี่ยมภูมิ
นางสาวพีรญา รินสาร
นายเมธิน อินทรประสิทธิ์
นายสยาม หมวกอิ่ม
นางสาวอริญา สุริยาบุตร
นางประภากร เชียงทอง
นางอมรพันธ์ สมมะลวน
นายไพบูลย์ ปัทมวิภาต
นายสุชาติ กิจดี
นายดนุพล นุชิต
นายนครินทร์ สุกใส
นางสาวชุดา ซื่อสกุล
นายสุภชิต ผดุงผล
นางสาวธัญวรัตน์ เสงี่ยมรัตน์