กลุ่มสาระฯ ศิลปะนายฌาณธิษณ์ เบียดกลาง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวนรีเนตร เพ็งพิน
นายทายาท สุทธิ์เสงี่ยม
นายกฤตบุญ ฉัตรบุรานนท์
นางสาวรัชภร ฉัตรบุรานนท์
นายนภัส ลีฬหพงศ์
ว่าที่ ร.ต.หญิงฐปนกุล อิสริยเกล้า
นางสาวยศวดี แสงตรง
นางสาวหนึ่งฤทัย สวยชุม