กลุ่มสาระฯ ศิลปะนายประทีป จันทร์แจ่ม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายฌาณธิษณ์ เบียดกลาง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวนรีเนตร เพ็งพิน
นายทายาท สุทธิ์เสงี่ยม
นายกฤตบุญ ฉัตรบุรานนท์
นายพงษ์พัฒน์ พร้อมสุขสันต์
นางสาวรัชภร ฉัตรบุรานนท์
นายนภัส ลีฬหพงศ์
ว่าที่ ร.ต.หญิงฐปนกุล อิสริยเกล้า