กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวชิดชนก วันทวี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางผ่องศรี เงินมูล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวศรีนภา บุตรภักดี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางมธุรพจน์ แก้วพุดซา
นางน้ำผึ้ง ประสาร
นายภาณุวัฒน์ มัธยมนันทน์
นายณัฏฐ์ชฎิล มาอิ่นแก้ว
นายปรินทร์ ทองเผือก
นายภาคินนท์ แก้วประภาค
นางสาวภัสนันท์ นิธิพงษ์วรากุล
นายณัฐพล กุลครอง
นายวัชรพงศ์ ทองประ
นางสาวทัศน์ทอง เข็มกลัด
นายศรัณย์ กิ่งรุ้งเพชร์
นายสรศักดิ์ อัศวกิติพงษ์
นางสาวกมลนัทธ์ โต้ติ้น
นางสาวศิริลักษณ์ เรืองไพศาล
นายธนกฤต จิตอารีย์
นายกิตติพศ สุวรรณนิภากร