กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาพลศึกษานายอิทธิพล อินทชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวศรีรดา ดอกตาลยงค์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางฐาณัชชา กัญญาเงิน
นายสิรดนัย ซุยพันธ์
นางสาวพัชราภรณ์ จั่นสำอางค์
นางสาวสุฎาภรณ์ สำราญรื่น
นายปวิช ปวรไชยกร
นายณัฐนิช การวิธี