กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาพลศึกษานางฐาณัชชา กัญญาเงิน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวศรีรดา ดอกตาลยงค์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายสิรดนัย ซุยพันธ์
นางสาวพัชราภรณ์ จั่นสำอางค์
นางสาวสุฎาภรณ์ สำราญรื่น
นายอิทธิพล อินทชัย
นายปวิช ปวรไชยกร
นายณัฐนิช การวิธี