ชำระได้ตั้งแต่ 19 ธันวาคม 2563 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร หรือ Mobile Banking


อ่านคู่มือการชำระเงินบำรุงการศึกษา

อ่านคู่มือการชำระเงินบำรุงการศึกษา (ห้องเรียนพิเศษ)

***การดาวน์โหลดใบแจ้งชำระเงิน สามารถ ดาวน์โหลดผ่านคอมพิวเตอร์ เท่านั้น***