ด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

36-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

📗 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

📗 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

40-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

📗 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี