กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนายทายาท สุทธิ์เสงี่ยม
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน /งานกิจกรรมรักษาดินแดน
นางสาวปนัดดา ราชบัวโคตร
รองหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/งานแนะแนว
นางสาวเกศินี กล้าปินตา
กิจกรรมสี่เหล่า
นางสาวพัชราภรณ์ จั่นสำอางค์
งานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
นายณัฐนิช การวิธี
กิจกรรมรักษาดินแดน
นางสาววันชนก วงศ์เขียว
งานกิจกรรมเครื่องแบบ (ผู้บำเพ็ญประโยชน์)
นางสาวธฤษวรรณ ศิริพรหม
งานกิจกรรมชุมนุม
นายศรัณย์ กิ่งรุ้งเพชร์
กิจกรรมทัศนศึกษา