กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนายอิทธิพล อินทชัย
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายปวิช ปวรไชยกร
รองหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และงานกิจกรรมชุมนุม
นายทายาท สุทธิ์เสงี่ยม
รองหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และงานกิจกรรมรักษาดินแดน
นางสาวเกศินี กล้าปินตา
งานกิจกรรมเครื่องแบบ (ลูกเสือ และเนตรนารี)
นางนวรัตน์ พวงนาค
งานกิจกรรมเครื่องแบบ (ยุวกาชาด)
นางสาววันชนก วงศ์เขียว
งานกิจกรรมเครื่องแบบ (ผู้บำเพ็ญประโยชน์)
นางสาวพัชราภรณ์ จั่นสำอางค์
งานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์