กิจกรรมแนะแนวนางอิลองก์อร จารุจิต
หัวหน้างานแนะแนว
นางสาวจิตปฏิมา รัตนสุคนธ์
นางสาวมณฑิรา ประดิษฐ์อารีกุล
นางสาวปนัดดา ราชบัวโคตร
นางสาวนุสลิน อิสลาม