กิจกรรมแนะแนว


นางสาวจิตปฏิมา รัตนสุคนธ์
หัวหน้างานแนะแนว
นางสาวมณฑิรา ประดิษฐ์อารีกุล
นางสาวปนัดดา ราชบัวโคตร
นางสาวนุสลิน อิสลาม
นางสาวสุพรรษา เหลือบรรจง