แผนกลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

วิสัยทัศน์ (Vision)

“โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษา มีความเป็นผู้นำ และมีคุณธรรม จริยธรรม”

1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในระดับสากล
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นผู้นำ และมีคุณธรรมจริยธรรม
3. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอน 
    ให้ผู้เรียนมีความรู้  และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
4. จัดระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นตามระบบคุณภาพ
5. จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

พันธกิจ (Mission)
เป้าประสงค์ (Goals)

1. ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. ผู้เรียนผ่านการประเมินทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
3. ผู้เรียนผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านภาษาในระดับกลุ่มประเทศอาเซียน หรือ มีคะแนนผลการทดสอบ O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง
5. ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
6. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
7. ครู และบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานสากล
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
9. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
10. โรงเรียนพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
              ขั้นพื้นฐาน (OBECQA)
11. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
12. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา
13. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
14. โรงเรียนมีการร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับสากล
2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีจิตอาสา และมีคุณธรรม จริยธรรม
3. ส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลมุ่งสู่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)
5. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

กลยุทธ์ (Strategic)