คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย