หมายเลขโทรศัพท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย0-2279-1992, 0-22792429
สำนักงานผู้อำนวยการ0-2278-5490Fax. 0-2615-7675
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน0-2618-3069Fax. 0-2618-3069
กลุ่มบริหารวิชาการ0-2278-2997Fax. 0-2278-2997
กลุ่มบริหารทั่วไป0-2618-3068Fax. 0-2279-4335, 0-2618-3068
กลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์0-2278-2996Fax. 0-2279-2638
โครงการ English Program0-2357-1141-42Fax. 0-2357-1141-42
สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย0-2615-7576Fax. 0-2615-7576
สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย0-2278-4608Fax. 0-2279-6262

หมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงเรียน

กลุ่มบริหาร/งาน/โครงการ

สำนักงานผู้อำนวยการ100, 101
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
สำนักงาน105
รองผู้อำนวยการ119
ครูมธุรพจน์148
ห้องประชุม149
กลุ่มบริหารวิชาการ
สำนักงาน138, 139
รองผู้อำนวยการ114
ทะเบียนวัดผลฯ116
โรเนียว160
กลุ่มบริหารทั่วไป
สำนักงาน, รองผู้อำนวยการ103
สารบรรณ104
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
รองผู้อำนวยการ112
การเงิน107
บุคคล110
พัสดุ113
แผนงาน115
โครงการ English Program
สำนักงาน126
การเงิน108
ห้องสมุด136

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์143
วิทยาศาสตร์145
ภาษาไทย125
สังคมศึกษาฯ128
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ122
ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาญี่ปุ่น   133
ภาษาเยอรมัน, ภาษาจีน134
ศิลปะ, กิจกรรมรักษาดินแดน131
ดนตรี, นาฏศิลป์132
สุขศึกษาและพลศึกษา151
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เกษตร109
คอมพิวเตอร์137
อุตสาหกรรม147
งานบ้าน, คหกรรม152
ห้องแนะแนว121
ห้องประกันคุณภาพ111ห้องประชุมบัวชมพู158
งานประชาสัมพันธ์0, 117ห้องศูนย์วัฒนธรรม159
ป้อมยาม118ศูนย์ดาราศาสตร์  163
งานอนามัยโรงเรียน106ศูนย์ STEM   186
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ120  
งานเทคโนโลยีการศึกษา123  
ห้องกิจกรรม124  
ห้องสมุด129, 130  
ธนาคารโรงเรียน155  
ห้องประชุมแพรวชมพู156